Näin Valmet Automotive takaa henkilöstöperehdytysten onnistumisen -päämääränä helposti saatavilla oleva ja kaikille yhdenvertainen tieto!

Vuonna 2018 Valmet Auto­motive kaipasi työn­te­ki­jä­pe­reh­dy­tyksiin uusia käy­täntöjä. Tilanne oli se, että uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dytys tapahtui paikan päällä, jolloin vastuu pereh­dy­tyksen onnis­tu­mi­sesta jäi vah­vasti kul­loi­senkin esi­miehen harteille.

Oli haas­tavaa seurata millä akti­vi­tee­tilla lähi­pe­reh­dy­tyksiä jär­jes­tettiin, eikä kai­kille työn­te­ki­jöille silti voitu taata yhden­ver­taista tie­don­jakoa. Kään­nyimme Apprixin puoleen ja aloimme rakentaa uusia käy­täntöjä yhdessä.

Valmet Auto­mo­tiven HR-asian­tuntija Ira Sil­vendoin

Tavoite nro 1 saavutettu: tieto kätevästi saatavilla!

Pereh­dy­tysten ja kou­lu­tusten siirto Builder-verk­ko­ym­pä­ristöön on mah­dol­lis­tanut Valmet Auto­mo­tiven alku­pe­räisen tavoitteen tiedon käte­västä saa­ta­vuu­desta. Tarve luok­ka­huo­ne­kou­lu­tuk­sille on vähen­tynyt ja muutos on tuonut kai­vattua jous­ta­vuutta myös kou­lu­tusten tekemiseen. 

Aiemmin työn­te­ki­jöillä saattoi esi­mer­kiksi olla haas­teita päästä paikan päälle tiettyyn aikaan ja paikkaan. Nyt työn­tekijä voi suo­rittaa pereh­dy­tyksen silloin, kun hänelle itselleen par­haiten sopii.

Kou­lu­tusten suo­ri­tus­pro­sentti on noussut hui­masti Buil­deriin siir­ty­misen myötä, Sil­vendoin iloitsee.

Buil­derin help­po­käyt­töisyys on ilah­dut­tanut mui­takin Valmet Auto­mo­ti­vella. Kou­lu­tusten pii­rissä on aktii­vi­sesti pel­kästään Suomen toi­mi­pis­teissä noin 600 toi­mi­hen­kilöä. Osa kou­lu­tuk­sista voidaan Buil­derin avulla toteuttaa myös yri­tyksen koko hen­ki­lös­tölle, johon kuuluu noin 4000 hen­kilöä. Omia Builder-kou­lu­tuksia Valmet Auto­mo­ti­vella tekee oman työnsä ohella muu­tamia asiantuntijoita. 

Tarvetta pedagogiselle osaamiselle

Sil­vendoin kehuu työ­kalun tek­nistä help­po­käyt­töi­syyttä, mutta on toi­saalta tun­nis­tanut yri­tyk­sessä tar­vetta peda­go­gi­selle osaa­mi­selle. Apprixilla tähän haas­teeseen on tar­tuttu ilo­mielin – onhan peda­go­giesti raken­nettu hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus­malli yksi Apprixin erityisvahvuus.

Apprixin Jesse Jokinen tun­nistaa hen­ki­lös­tö­kou­lu­tusten peda­go­gisen haasteen monissa asiakasyrityksissä:

Yri­tyk­sillä on val­ta­vasti osaa­mista ja asian­tun­te­musta, mutta monille on iso haaste jakaa tietoa kai­kille työn­te­ki­jöille innos­ta­valla tavalla ja yhden­mu­kai­sesti. Valmet Auto­mo­tiven vahvuus on tämän tarpeen tun­nis­ta­minen. Se on hyvä edel­lytys onnis­tu­mi­selle, Jokinen kertoo.

TOP 3 Valmet Auto­mo­tiven plussat Apprix Builder® koulutustyökalusta:

  1. Hyvin tehty brändin mukainen pohjatyö
  2. Lois­tavat arvioinnit loppukäyttäjiltä
  3. Ison hen­ki­lös­tö­joukon pereh­dyt­tä­mi­sessä on saatu keven­nettyä esi­miehen työtä

Tie­sitkö: Yhden­ver­tainen tieto tuo lisäarvoa!

Yhtei­sillä peli­sään­nöillä jaettu data tuottaa arvoa koko siihen liit­ty­välle ver­kos­tolle: orga­ni­saa­tiolle, itselle, asiak­kaille, kump­pa­neille ja muille sidosryhmille.

Sitra 18.01.2021

Apprixin verk­ko­pe­reh­dy­tykset eri­laisiin tarpeisiin:

  • Tur­val­lisuus
  • QEHS
  • Laatu
  • Code of Conduct
  • Legal
  • Myynti
  • Lue lisää!