Legal- ja yritysjuridiikka eLearningit

Lait ja säädökset, globaali yritysjuridiikka, sertifioinnit ja standardit – vain harva meistä pärjää pykäläviidakossa omillaan, mutta kun käytössä on oikea työkalu ja asiantuntijuus, oppimisesta tulee käytännönläheistä ja mitattavaa.

Kokemus opettaa: kan­sal­linen ja kan­sain­vä­linen lain­sää­däntö ja yri­tys­koh­taiset lii­ke­toi­min­ta­tavat ovat meidän apprix­laisten arkista työtä. Apprix Builder® on digi­taa­linen rat­kaisu, joka edistää oppi­mista ja jal­kauttaa stan­dar­deihin ja ser­ti­fi­kaat­teihin perus­tuvat toi­min­ta­tavat tehok­kaasti halu­tuille koh­de­ryh­mille – koosta ja sijain­nista riip­pu­matta. Builder-kou­lutus osal­listaa ja kan­nustaa oppimaan! 

Toimintatavat tutuksi & osaamisen jalkautus

Miten toi­min­ta­tavat, pro­sessit ja ohjeet havain­nol­lis­tetaan työn­te­ki­jöille tai yhteis­työ­kump­pa­neille? Entä Anti-Bribery, Insider Policy, Com­pe­tition Compliance ja GDPR? Tai rutii­ni­toi­men­pi­teisiin liit­tyvät yksi­tyis­kohdat, suden­kuopat ja niksit, jotka ovat tähän asti olleet vain kon­ka­reitten tai valit­tujen asian­tun­ti­joitten tiedossa? 
Builder verk­ko­kou­lu­tuk­sessa olen­naista on vuo­ro­vai­kutus ja hen­ki­lö­koh­taisuus. Se on yhdis­telmä vankkaa tie­to­taitoa ja spar­rausta, inno­va­tii­vista tek­no­logiaa ja CAN DO -asen­netta. Tämän kaiken ohella Apprix Builder® kerää tietoa, tun­nus­telee mie­li­pi­teitä tai koke­muksia, ja sel­vittää tulevia kehi­tys­koh­teita, osana yri­tyksen omaa sta­tis­tiikan hallintaa. 

Jatkuvaa oppimista, sertifikaatteja ja standardeja

Jotta stan­dardien ja ser­ti­fi­kaattien hal­linta hel­pottuu; Buil­derin avulla osaa­minen on mitat­ta­vissa, ja päi­vi­tet­tä­vissä tar­vit­tavin ajanjaksoin.

Haluatko että työn­te­kijäsi saavat sään­nöl­lisin väliajoin auto­maat­tisen muis­tu­tuksen suo­ri­tet­ta­vista verk­ko­kurs­seista? Tai ovatko vaa­ti­mukset muut­tuneet - olisiko syytä tar­kentaa kou­lu­tuk­sesta saa­tavan suo­ri­tus­mer­kinnän kri­tee­reitä? Apprix Builder® on hel­posti muo­kattava ja moni­puo­linen työkalu, joka tarjoaa yhden­mu­kaisen kou­lu­tuksen eri­lai­sille kohderyhmille.

Yhdenmukainen perehdytys rajattomalle määrälle oppijoita

Mää­rittele koh­de­ryhmä ja jaa ajan­ta­sainen ja tut­ki­tusti tehokas kou­lutus hel­posti edelleen!

Builder - SaaS-pal­velua kehi­tetään kaiken aikaa. Kun Apprix Builder® integroidaan esi­mer­kiksi asiak­kaamme HR-jär­jes­telmään, työ­nantaja näkee, että jokainen työn­tekijä on suo­rit­tanut tar­vit­tavat pereh­dy­tykset ja kurssit.

Entä yhteistyökumppanit?

Builder-kou­lutus voi pereh­dyttää myös yri­tys­kump­panit tai asiakkaat valit­tuihin tee­moihin – esi­mer­kiksi kil­pai­lu­lakiin, kan­sain­vä­liseen kauppaan tai yri­tyksen omaan lii­ke­toi­min­ta­malliin – tosie­lämää simu­loivat case-teh­tävät tuovat haas­tavat juri­diset työ­elämän tilanteet käy­täntöön. Verk­ko­kou­lutus osana kulun­val­vontaa on helppo hal­lin­noida ja var­mistaa turvallisuuden. 

Etätyö ja panostus digitaalisuuteen

Etätyön lisään­tyessä orga­ni­saa­tioilla on haaste yllä­pitää osaa­mista ja moti­vaa­tiota. Apprix Builder® on digi­taa­linen rat­kaisu, joka on kuin luotu hen­ki­löstön hyvin­voinnin ja osaa­misen tueksi uuden nor­maalin arkemme kes­kellä. Kan­sain­vä­li­sissä orga­ni­saa­tioissa kou­lu­tukset on helppo jakaa eri maihin tai lii­ke­toi­min­tayk­sik­köihin. Builder-kou­lutus osal­listaa ja kan­nustaa oppimaan! 
Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus