Apprix Builder -koulutustyökaluun toteutettu Once by Pinja -integraatio vähensi Loimualta runsaasti manuaalista työtä.

Kau­ko­lämpöä tuot­tavan sekä kau­ko­lämpöä ja maa­kaasua jake­levan yri­tyksen, Loimuan, kul­jet­ta­ja­pe­reh­dy­tyksiä suo­rittaa vuo­sittain noin 150 kul­jet­tajaa. Apprix Buil­deriin tehdyt kul­jet­ta­ja­pe­reh­dy­tykset ovat lai­tos­koh­taisia verk­ko­kursseja, jotka kul­jet­tajien on helppo suo­rittaa heille toi­mi­tetun linkin kautta missä ja milloin vain. Kul­jet­tajien tulee suo­rittaa pereh­dytys ennen lai­tok­selle saa­pu­mista. Pereh­dy­tyksen suo­ri­tet­tuaan kul­jettaja saa hen­ki­lö­koh­taiset tun­nukset, joita hän tar­vitsee polt­toai­ne­kuorman toimittamiseen.

Jo ennen toteu­tettua inte­graa­tiota Loimuan kul­jet­ta­ja­pe­reh­dy­tykset olivat Buil­de­rissä verk­ko­kurs­seina. Haas­teena silloin oli kui­tenkin kul­jet­ta­ja­tie­tojen ylläpito Loimuan käyt­tä­mässä Once by Pinja -toi­mi­tus­ketjun hal­lin­ta­jär­jes­tel­mässä. Kul­jet­tajien tiedot piti ensin katsoa Buil­de­rista ja siirtää käsin Onceen.

“Aina emme olleet varmoja, onko kaikki muis­tettu siirtää. Jou­duimme tekemään paljon manu­aa­lista työtä ja seu­raa­mista”, Loimuan polt­toai­ne­han­kin­ta­pääl­likkö Karo­liina Kärkäs kertoo.

Integraation ansiosta prosessi on nyt mutkattomampi

“Kun kul­jettaja on suo­rit­tanut kou­lu­tuksen, suo­ri­tus­tieto ja kul­jet­tajan tiedot siir­tyvät suoraan toi­mi­tus­ketjun hal­lin­ta­jär­jes­telmään. Jär­jes­telmä hälyttää uudesta kul­jet­ta­jasta ja sen jälkeen kul­jet­ta­jalle lähe­tetään teks­ti­vies­tillä tun­nukset”, Kärkäs kuvailee nykyistä prosessia.

“Ker­taavien kul­jet­tajien osalta meidän ei tar­vitse tehdä mitään. Kun he ovat suo­rit­taneet ker­taus­kou­lu­tuksen, tun­nusten voi­mas­sao­loaika jatkuu auto­maat­ti­sesti”, Kärkäs jatkaa.

Karo­liina Kärkäs, Polt­toai­ne­han­kin­ta­pääl­likkö, Loimua

Kirjautuminen veronumerolla varmistaa tietojen oikeellisuuden

Inte­graation toteut­ta­misen yhtey­dessä myös kou­lu­tuksen kir­jau­tu­mista muu­tettiin ja kou­lu­tukseen lisättiin Expi­ration-omi­naisuus. Ennen kul­jet­tajat täyt­tivät tie­tonsa Buil­de­rissa lomak­keelle, mutta nykyään kou­lu­tuk­sessa käy­tetään vero­nu­me­ro­kir­jau­tu­mista ja Builder tar­kistaa tiedot verot­tajan rajapinnasta.

Buil­derin Expi­ration-omi­naisuus on mah­dol­lis­tanut voi­mas­sao­loajan aset­ta­misen suo­ri­tuk­sille. Voi­mas­sao­lo­tiedot siir­tyvät nyt inte­graation ansiosta Loimuan toi­mi­tus­ketjun hal­lin­ta­jär­jes­telmään, joka ilmoittaa, kun suo­ritus on vanhentunut.

“Myös muis­tuttelu kou­lu­tuksen van­he­ne­mi­sesta oli ennen manu­aa­lista työtä, jota tehtiin muun muassa ryh­mä­teks­ti­viestien avulla. Koska yllä­pi­det­täviä kul­jet­tajia on kaiken kaik­kiaan noin 400, kaiken kasassa pitä­minen vir­heet­tö­mästi oli haas­teel­lista”, Kärkäs kertoo.

Omi­nai­suuden myötä Loimua toivoo kul­jet­tajien kyse­lyiden suo­ri­tusten voi­mas­sao­loa­jasta vähe­nevän, sillä nyt kul­jet­tajat voivat myös itse tar­kistaa, milloin suo­ritus vanhenee.

Kuljettajaperehdytykset ja toimiva integraatio parantavat turvallisuutta entisestään

Loi­mualle tur­val­lisuus on ehdot­toman tärkeää ja tavoite on monen toi­mijan yhteinen: nolla tapa­turmaa. Kul­jet­ta­ja­pe­reh­dy­tys­tenkin jär­jes­tä­minen on läh­tenyt turvallisuudesta.

Kärkäs kokee, että myös toi­mi­valla inte­graa­tiolla on vai­ku­tusta tur­val­li­suuteen: “Kul­jet­tajan seu­rat­tavuus ja kul­jet­ta­ja­tie­tojen hal­linta on tärkeää olla mah­dol­li­simman hyvällä tasolla, jotta voimme var­mistua, että tur­val­lisuus on mah­dol­li­simman hyvällä tasolla.”