Apprix Builder® voidaan integroida lukuisiin intra-/extranet-, kulunvalvonta- ja HR-järjestelmiin.

Integroidumme joustavasti osaksi asiakkaidemme järjestelmiä.

Onnis­tunut integrointi on kaiken A ja O. Se säästää sinulta aikaa ja vaivaa. Inte­graatio auttaa myös saamaan ole­massa ole­vista jär­jes­tel­mistäsi opti­maa­lisen hyödyn irti. 

Toisin sanoen; kun jär­jes­telmät toi­mivat yhteis­työssä, meillä ihmi­sillä on helpompaa. 

Sinun käyt­tä­miisi jär­jes­telmiin integroitu tur­val­linen ja luo­tettava Saas-pal­ve­lumme mah­dol­listaa myös hel­posti hal­lit­tavat ja ajan­ta­saiset tilastot sekä moni­puo­lisen statistiikan.

Näihin asiakkaittemme järjestelmiin Apprix Builder® -integraatioita
on jo toteutettu:

Mepco, Sympa, Frends, Workday, Vastuu Group, Megaflex, Pinja...

Entä yrityksesi kulunvalvonta- tai HR-järjestelmä?

Saatko ajan­ta­sai­sesti seu­rat­tavat suo­ri­tus­tiedot orga­ni­saa­tiosi kan­nalta tär­keistä kou­lu­tus­suo­ri­tuk­sista oikeaan paikkaan? 

Kehi­tämme Buil­deria jat­ku­vasti pal­ve­lemaan asiak­kai­tamme paremmin muut­tuvien digi­taa­listen jär­jes­telmien maailmassa.

Kysythän ajan­koh­tai­sista inte­graa­tioista lisää asiantuntijoiltamme.

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus