Apprix sisällöntuotanto

Apprixilla on vahva ote sisältöihin, jotka havainnollistavat, puhuttelevat, motivoivat ja osallistavat. Sisältöpalvelumme kattaa tekstit, kuvat, audiot, videot ja esitysgrafiikat.

Osal­lis­tavan verk­ko­kou­lu­tuksen avainsana ovat havain­nol­liset ja vuo­ro­vai­kut­teiset sisällöt. Niitä tuot­tavat Apprixin oman sisäl­tö­tiimin lisäksi ne asiak­kaamme, jotka ovat ottaneet peda­go­gi­sesti suun­ni­tellun kou­lu­tus­työ­kalun omaan käyttöön.

Kun visu­aa­liset linjat, yksi­löl­liset inte­graatiot ja tek­niset säädöt ovat valmiit, kou­lu­tus­työkalu on valmis yri­tyksen näköi­sille ja peda­go­gi­sesti raken­ne­tuille sisäl­löille. Asiakas saa halu­tessaan Builder-käyt­tö­kou­lu­tuksen ja tukea tai vinkkejä laa­duk­kaaseen sisäl­lön­tuo­tantoon. Sen myötä moni asiak­kaamme on kehit­tynyt var­si­nai­seksi “mustan vyön Builder-mestariksi”.

Tämän sivun esi­merk­keihin koko­simme pari tapaa tuottaa sisältöjä Apprix Builder® kou­lu­tus­työ­ka­lulla, mutta kuten “mustan vyön Builder-mes­tarit” tietävät:

Builder on monien mah­dol­li­suuksien, luovan ideoinnin ja tek­nisen kik­kailun peli­kenttä, jonka avain­sanoja ovat käyt­tä­jäys­tä­väl­lisyys ja pedagogiikka.

Tarina+ sisältöpaketti

Tarina+ sisäl­tö­pa­ketti on helppo tapa var­mistaa, että kou­lu­tuksesi on yhte­näinen ja mie­leen­painuva koko­naisuus. Tari­nal­lis­ta­minen toimii hyvin myös yksit­täi­sissä kou­lu­tuksen osioissa. 

Esi­mer­kiksi:

  • Työ­tur­val­lisuus vaih­tu­vissa pro­jek­teissa ja työkohteissa
  • Legal-ohjeistus työ­elämän tositilanteista
  • QHSE-toi­min­ta­mallit oman yri­tyksen arjessa
  • Asia­kas­kon­tak­tointi ensi­koh­taa­mi­sesta jälkimarkkinointiin
  • Tuo­te­ke­hittely ideasta toteutukseen
Tarina elä­västä elä­mästä puhut­telee, osal­listaa, motivoi ja saa aikaan sekä aja­tuksia että toimintaa. 

Gamification

Gami­fication, pelil­lisyys, edu­gaming… Rak­kaalla lap­sella on monta nimeä.

Tavoit­teemme on saada Builder-käyt­tä­jämme toteamaan raskaan työn lomassa: “Tämähän sujuu kuin leikki!”

Apprix on gami­fica­tionin suun­nan­näyttäjä Suomessa.

Esimerkki gamificationista.

Infografiikka & kuvitus

Hieno gra­fiikka van­hen­tunein tiedoin? Tai olen­naisia tietoja van­hen­tu­neella pohjalla?

Poh­di­taanko tii­missäsi, miten tietyt pro­sessit tai asia­ko­ko­nai­suudet voisi esittää kou­lu­tuk­sessa ymmärrettävästi?

Apprixin vahva & moni­puo­linen graa­finen osaa­minen on käy­tössäsi, ja mikä parasta; kaikki tuot­ta­mamme kuvat, videot ja gra­fiikat saat myös yri­tyksesi omaan käyttöön.

Kumppanipalvelumme

Entä jos tar­vitaan vaa­tivia sisältöjä nopealla aikataululla

Ver­kos­toomme kuuluu eri alojen ammattilaisia:

  • Valo­kuvaus
  • Videot
  • Kään­nös­pal­velut

Apprixin kump­pa­ni­ver­kosto on käy­tet­tä­vissäsi. Kaikki teille tuo­tetut sisällöt saat yri­tyksesi omaan käyttöön, hyö­dyn­net­tä­väksi esi­mer­kiksi vies­tinnän projekteissa.

Lisätiedot

Sisäl­tö­pal­velut-esite

Muis­tathan: Hen­ki­lö­koh­tainen demo on hyvä tapa tutustua meihin ja Builder-verk­ko­kou­lu­tusten moniin sisältömahdollisuuksiin!

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus