Miten Apprix Builder® -verkkokurssi jaetaan käyttäjille?

LMS, kurssisivustot, erilaiset portaalit…
Builder-kurssien liittäminen osaksi erilaisia jakelujärjestelmiä on meille arkipäivää.

Helppo rat­kaisu on jakaa kou­lutus verk­ko­linkkinä, joka tavoittaa halutun koh­de­ryhmän sekä oman orga­ni­saation sisältä, että sen ulko­puo­lelta ajasta ja pai­kasta riip­pu­matta. Mutta jaka­miseen on mui­takin tapoja, jotka voidaan yksi­löidä orga­ni­saation omiin tar­peisiin jous­ta­vasti, hel­posti ja käyttäjäystävällisesti.

Löy­dätkö oman rat­kaisusi alta?

O365, Sharepoint, Moodle…
Nimeä sinä järjestelmä, me löydämme keinot jakamiseen!

Täyt­tyyko arkesi eri jär­jes­telmien sovit­ta­mi­sesta osas­tojen, tiimien ja työn­te­ki­jöiden yksi­löl­lisiin tarpeisiin? 

Apprixilla on ainut­laa­tuinen 20 vuoden kokemus HR-kou­lu­tuk­sista, asiakkaan arjen hel­pot­ta­mi­sesta ja osaa­misen kehit­tä­mi­sestä kus­tan­nus­te­hok­kaasti & mitat­tavin tuloksin. Meillä on myös kori täynnä vaa­ti­vissa ympä­ris­töissä tes­tattuja val­miita ratkaisuja.

Monet asiak­kaamme jakavat Builder-kou­lu­tuksia työn­te­ki­jöille tai vali­tuille yhteis­työ­kump­pa­neille yksin­ker­taisen verk­ko­linkin kautta, mutta voit käyttää Builder-verk­ko­kurssien jaka­miseen myös ole­massa olevia verk­ko­ym­pä­ris­töjäsi, kuten int­ra­netiä tai omaa oppi­mi­sym­pä­ris­töänne, esi­merk­keinä O365/​Sharepoint, Cor­nerstone ja Moodle.

Kysythän meiltä lisää!

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus