Yhden­mu­kainen kou­lutus rajat­to­malle mää­rälle oppijoita

Tur­val­liset inte­graatiot eri järjestelmiin

Apprix on osallistavien & vuorovaikutteisten verkkokoulutusten suomalainen pioneeri.

Yli 20 vuoden koke­muk­sella ja vah­valla asiantuntemuksella:

Uuden aikakauden oppimistyökalu
Apprix Builder®

0 +
Kan­sain­vä­listä avainasiakasta
0 +
Builder -verk­ko­kou­lu­tusta
0 +
Kou­lu­tus­suo­ri­tusta kuukaudessa

Apprix Builder® -menestystarinat

”Todella mie­len­kiin­toinen ja hyvä tapa oppia!”
”Näin hyvää ja kat­tavaa pereh­dy­tystä en ole saanut vielä missään.”
”Pereh­dy­tystä oli todella miel­lyttävä tehdä. Se oli pirteä, innostava ja informatiivinen.”
”Kurssi oli mie­len­kiin­toinen, ja sai innos­tumaan työstä entistä enemmän.”
Pre­vious
Next

Sinulle, ja tuhan­sille muille Apprix Builder® verkko-oppi­joille: Kiitos palaut­teesta!

Blogit

Anni Immonen
Hyvää kan­sain­vä­listä äidin­kielen päivää! Tänään on hyvä pohtia sitä, kuinka eri kieliä äidin­kie­lenään puhuvat työn­te­kijät ovat huo­mioutu yri­tyk­sessä, sekä kuinka työ­pai­kalla var­mis­tetaan, että kaikki ovat var­masti ymmär­täneet tärkeät pereh­dy­tykset ja kou­lu­tukset samalla tavalla. 
Henni mv2
Builder on tuttu hen­ki­lös­tö­hal­linnon työkalu monessa yri­tyk­sessä. Buil­de­rilla luodut verk­ko­kou­lu­tukset ovat pereh­dyt­täneet asia­kas­yri­tys­temme työn­te­kijät työ­tur­val­li­suuden, tie­to­tur­val­li­suuden, CoC-aihe­piirin sekä luke­mat­tomien muiden tee­mojen pariin. 

Varaa demo!

Varaa mak­suton demo 30/​60min: yksi­löl­linen kou­lu­tus­tarpeen kartoitus 
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus