SOL Palvelut on Builder-verkkokoulutusten monitaituri, joka panostaa jatkossa entistä vahvemmin sekä digitaalisuuteen että osaamisen kehittämiseen.

SOL Pal­velut Oy on ollut Apprixin asiakas vuo­desta 2017. Nykyisin kaikki SOLin pal­ve­lu­vas­taavat ja -osaajat tekevät Apprix Buil­de­rilla toteu­tetun verk­ko­pe­reh­dy­tyksen ennen työ­suhteen alkua.

Kai­killa on heti alussa mah­dol­lisuus saada tärkeää tietoa yri­tyk­sestä, asia­kas­pal­ve­lusta, tur­val­li­suu­desta, ergo­no­miasta ja muista avai­n­asioista. Pereh­dy­tykset ovat reaa­liai­kaisia ja jokai­sesta suo­ri­tuk­sesta jää mer­kintä järjestelmään.

Merja Oljakka, Hen­ki­löstön kehit­tä­misen johtaja, SOL Pal­velut Oy

Työn­te­kijät valit­sevat itse pereh­dy­tyk­selleen ajan­kohdan ja välineen: tie­to­koneen tai puhe­limen. Esimies voi tar­kistaa Builder oppi­mi­sym­pä­ristön tilas­to­nä­ky­mästä, ketkä ovat suo­rit­taneet pereh­dy­tyksen, ja miten he ovat vas­tanneet kysymyksiin.

Siivous- ja toi­mi­ti­la­pal­velut muo­dos­tavat SOLin suu­rimman yksikön, mutta pereh­dy­tykset ulot­tuvat myös kiin­teistö-, hen­ki­löstö-, tur­val­lisuus ja pesu­la­pal­ve­luihin. Oljakan arvion mukaan SOLin pal­ve­luk­sessa on Suo­messa 10.000 ihmistä, ja Suomen ulko­puo­lella 4000 ihmistä. Builder-pereh­dy­tyksiä tehdään tois­tai­seksi vain Suomessa.

Buil­derin help­po­käyt­töisyys saa Olja­kalta kiitosta: 

Verk­ko­ma­te­ri­aalin teke­minen on yksin­ker­taista ja helppoa. Joh­toa­ja­tuk­semme pereh­dy­tysten teossa on “työ teki­jäänsä opettaa”.

Verkkokoulutukset tärkeänä osana osaamisen kehittämistä

Pereh­dy­tysten lisäksi Apprixin help­po­käyt­töi­sellä Builder-työ­ka­lulla on tehty myös toi­mia­la­koh­taisia kou­lu­tuksia kon­sernin eri tar­peisiin. Etätyön lisään­tyessä vuonna 2020 verk­ko­kou­lu­tusten mer­kitys on ollut suuri eri­tyi­sesti toimihenkilöpuolella. 

Tule­vai­suu­dessa digi­taa­li­suuden mer­kitys korostuu enti­sestään. Par­haillaan työn alla on esi­mer­kiksi kol­man­nelle osa­puo­lelle tuo­tettava tur­val­li­suus­kou­lutus ja kiin­teis­tö­pal­velun pereh­dy­tys­oh­jelma, Oljakka kertoo.

Yksi haaste SOLin kou­lu­tuk­sissa on se, että Oljakan mukaan noin 30% Suomen hen­ki­lös­töstä puhuu äidin­kie­lenään muuta kieltä kuin suomea. Siksi kou­lu­tus­kieli on usein englanti, mutta myös kou­lu­tusten peda­go­gii­kalla on suuri merkitys.

Onneksi moni­ka­na­vainen kou­lu­tus­työkalu huomioi eri­laiset oppijat, Oljakka toteaa.

Yhteis­työstä Apprixin kanssa Olja­kalla on posi­tii­visia kokemuksia:

Yhteistyö on ollut todella toi­mivaa, olemme saaneet hyvää pal­velua ja nopeat vas­taukset kysy­myk­siimme. Apprix on myös muo­kannut “bil­te­reita”, meidän omien tar­peiden mukaan.

Hygieniakoulutuksia ajan hermoilla

Korona-ajan lai­va­sii­vous­kurssi suun­ni­teltiin ja käsi­kir­joi­tettiin SOLin ja lop­pua­siakkaan yhteis­työnä. Toteutus  SOLille tehtiin Apprixin toimesta.

Piditkö lukemastasi?

Lue lisää SOLista työ­nan­tajana alla ole­vasta linkistä:

SOL työn­ha­ki­joille