Apprix uutiset & blogit

Anni Immonen
Hyvää kan­sain­vä­listä äidin­kielen päivää! Tänään on hyvä pohtia sitä, kuinka eri kieliä äidin­kie­lenään puhuvat työn­te­kijät ovat huo­mioutu yri­tyk­sessä, sekä kuinka työ­pai­kalla var­mis­tetaan, että kaikki ovat var­masti ymmär­täneet tärkeät pereh­dy­tykset ja kou­lu­tukset samalla tavalla. 
Henni mv2
Builder on tuttu hen­ki­lös­tö­hal­linnon työkalu monessa yri­tyk­sessä. Buil­de­rilla luodut verk­ko­kou­lu­tukset ovat pereh­dyt­täneet asia­kas­yri­tys­temme työn­te­kijät työ­tur­val­li­suuden, tie­to­tur­val­li­suuden, CoC-aihe­piirin sekä luke­mat­tomien muiden tee­mojen pariin. 
Henni mv2
Me Apprixilla intoi­lemme osal­lis­ta­vuu­desta, sillä tie­dämme miten valtava vai­kutus sillä on oppi­miseen. Koska emme halua pitää laa­duk­kaiden verk­ko­kou­lu­tusten salai­suutta itsel­lämme, olemme työs­täneet alku­vuoden ajan jotakin aivan uutta. 
jesse_bw
Tänä syksynä on tullut kulu­neeksi 20 vuotta siitä, kun Apprix perus­tettiin. On var­masti sano­mat­takin selvää, että kahden vuo­si­kym­menen aikana eLearning on ottanut aimo harp­pauksen eteenpäin. Apprixin perus­ta­ja­jäsen Jesse Jokinen on ollut mukana koko 20-vuo­tisen tai­paleen ajan. Tässä blo­gi­pos­tauk­sessa hän kertoo kul­je­tusta matkasta. 
Antti-Rasi
Apprixin Builder-oppi­mis­jär­jes­telmä on yhtä­ai­kai­sesti käy­tössä kym­me­nillä asiak­kailla, sadoissa kou­lu­tuk­sissa ja tuhan­silla käyt­tä­jillä. On selvää, että eri tahoilla on toi­sistaan hyvinkin eri­laisia tar­peita ja toi­veita Buil­derin kehit­tä­misen suhteen. 
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus