Apprix Builder® - Ratkaisu vuorovaikutteiseen oppimiseen

Apprix Builderillä toteutetut vuorovaikutteiset verkkokoulutukset ovat tehokas tapa perehdyttää työntekijä, asiakas tai yhteistyökumppani uuteen työtehtävään tai aiheeseen,
missä vain, milloin vain.

Apprix Builder® on SaaS-palvelu, jolla laa­dukas verk­ko­kou­lutus on helppo toteuttaa käyt­töönoton jälkeen myös omin voimin. Tar­joamme asiak­kail­lemme tek­nisen tuen ja käyt­tö­kou­lu­tuksen, sekä vahvan panos­tuksen tiedon kerää­miseen, asian­tun­te­muksen jaka­miseen, jär­jes­telmien inte­graa­tioihin ja statistiikkaan.

Builder-kou­lu­tus­työ­kalun vah­vuuksia ovat help­po­käyt­töisyys, vuo­ro­vai­kut­teisuus, oppi­misen var­men­ta­minen, vahva sta­tis­tiikka ja mah­dol­lisuus moni­puo­lisiin inte­graa­tioihin. Builder on yhteen­sopiva useimpien HR-jär­jes­telmien, LMS:n ja kulun­val­von­ta­jär­jes­telmien kanssa, ja se toimii kai­kissa verk­ko­ym­pä­ris­töissä saumattomasti.

Lähtökohtana motivoiva ja osallistava elearning

Jos tavoit­teesi on moti­voi­tunut ja osaava hen­ki­löstö, me hoi­damme loput. 

Katso esimerkkejä koulutusaiheistamme:

Verkkokoulutusten aiheita.

Tunnistatko koulutustarpeesi?

20 vuoden koke­muk­sella tie­dämme, että osaa­mis­tarpeen tun­nis­ta­minen on hyvä alku.

Varaa aika omaan demoon ja opi, että kai­kille yhden­mu­kainen, hel­posti käy­tettävä ja tehokas verk­ko­kou­lutus on hel­pompi tavoite kuin uskot.

Turvallinen ja luotettava SaaS-palvelu vaativaan käyttöön

Kou­lu­tus­temme vahvan laadun takaa käy­tössä tut­kittu ja tur­val­linen SaaS-palvelu, yli 1 500 jul­kaistua Builder-kou­lu­tusta ja 80 000 Builder-käyt­tö­kertaa kuukaudessa.

Avai­na­siak­kait­temme piiriin kuuluu joukko suo­ma­laisia ja kan­sain­vä­lisiä yri­tyksiä: YIT, Fazer, Atria, Gasum, Finavia, Elenia, Kekkilä, Konec­ranes, Orion, SOL Pal­velut ja Altia. Heidän ansiostaan yhden Builder-kou­lu­tuksen piiriin voi kuulua tuhansia työntekijöitä.

Tämän kaiken Apprix Builder® mahdollistaa:

 • Kou­lu­tuksen koh­de­ryhmän ja tavoit­teiden arviointi
 • Asiakkaan visu­aa­lisen ohjeis­tuksen ja brändin mukainen ilme
 • SaaS-palvelu, jota voi hal­lin­noida eri selai­milla ajasta ja pai­kasta riippumatta
 • Help­po­käyt­töiset & osal­lis­tavat koulutuselementit
 • Sta­tis­tiikka & inte­graatiot eri järjestelmiin
 • Osaa­misen kar­toitus ja varmistaminen
 • Yhden­mu­kainen kou­lutus rajat­to­malle mää­rälle oppijoita
 • Peda­go­gi­sesti suun­ni­teltu oppimisprosessi
 • Käyt­täjien moti­vointi ja sparraus
 • Tari­nal­lisuus ja gami­fica­tionin hyödyntäminen
 • Esi­tys­gra­fiikka ja visu­aa­liset havaintomallit
 • Pilot­ti­ryhmän testaus & kou­lu­tuksen lanseeraus
 • Stan­dardien ja ser­ti­fi­kaattien ylläpito sään­nöl­li­sesti uusit­tavin koulutuksin
 • Jatkuva datan kerää­minen halu­tuilta kohderyhmiltä
 • Hel­posti käyttöön otettava ja päi­vi­tettävä koulutuskokonaisuus

Entä Avaimet käteen -sisältöpaketti?

Toteu­tamme AVAIMET KÄTEEN -peri­aat­teella verk­ko­kou­lu­tuksia, joihin sisältyy asiak­kaalle yksi­löity visu­aa­linen ilme, suun­nittelu, sisäl­lön­tuo­tanto, datan keräys ja tilastointi.

Tai annamme kul­loi­seenkin tar­peeseen tek­nistä apua, ohjausta, spar­rausta, laa­du­kasta sisäl­lön­tuo­tantoa – siis juuri sitä tukea, jota asiak­kaamme tar­vitsee pitääkseen yllä hen­ki­löstön jat­kuvaa oppi­mista ja motivaatiota.

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus