Sähköverkkoyhtiö ja energia-alan palvelutuottaja Elenian henkilöstökoulutukset siirtyivät digitaalisiksi keväällä 2018. Koulutusten kohderyhmään kuuluu oman henkilöstön lisäksi kumppaniyritysten väkeä.

Elenia otti Apprix Buil­derin käyttöön keväällä 2018. Ele­nialle Builder on ensim­mäinen säh­köinen verkko-oppi­mi­sym­pä­ristö, ja sen pii­rissä on koko yhtiön hen­ki­löstön lisäksi joukko kump­pa­niy­ri­tysten henkilöstöä. 

Päätös Buil­derin käyt­töö­no­tosta tapahtui kil­pai­lu­tuksen ja moni­puo­lisen asian­tuntija-ana­lyysin kautta. Ennak­ko­sel­vi­tysten mukaan kai­kista vaih­toeh­doista juuri Builder eLearning koettiin hel­pom­maksi ottaa käyttöön. Nyt, vuonna 2021, eri­tyi­sesti kurssien yksin­ker­tainen luonti saa kiitosta.

Builder muutti hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuksien käy­tännöt siitä lukien, kun se otettiin meillä käyttöön vuonna 2018. Nyt jokainen voi käydä läpi ennalta mää­ri­tetyt pereh­dy­tys­ko­ko­nai­suudet työn kan­nalta par­haaseen aikaan. Oppi­misen ja osaa­misen var­men­ta­minen on myös helppoa, kun verk­ko­kou­lu­tukseen on mah­dol­lisuus lisätä lop­pukoe. Vuonna 2020 teimme jat­ko­ke­hi­tystä ja nyt kaikki kurs­si­suo­ritteet siir­tyvät auto­maat­ti­sesti yksi­lö­tie­tojen taakse myös HRM-järjestelmässämme.

Tiia Asi­kainen, Elenian henkilöstöasiantuntija

Verkko-oppi­misen työ­ka­lusta on tullut pääosin posi­tii­vista palau­tetta. Käy­tössä on nyt kym­meniä eri kou­lu­tuksia, jotka ovat ele­nia­laisten itsensä tuot­tamia. Osa kou­lu­tuk­sista on hen­ki­lös­tölle pakol­lisia, ja lisäksi on lukuisia kou­lu­tuksia, joita edel­ly­tetään työ­teh­tä­västä riippuen. 

Builder-sisäl­töjen tuot­tajia on Ele­niassa useampia, ja jokainen heistä vastaa oman toi­min­ta­sek­to­rinsa kurssien ope­ra­tii­vi­sesta teke­mi­sestä ja ylläpitämisestä:

Buil­derin tar­joamat ele­mentit ja käyt­tö­tavat on helppo ottaa haltuun. Usein totean uudelle teki­jälle, että tämä on kuin Power Pointin luo­mista. Uudet tuot­tajat ovat olleet yllät­ty­neitä Buil­derin help­po­käyt­töi­syy­destä. Itse pidän hyvänä lisänä sitä, että kurssia voi myös visua­li­soida. Yhtiömme laaja kuva­pankki tuo tähän lisäarvoa.

Tiia Asi­kainen

Builder-ympä­ris­tössä ei puhuta yksit­täi­sistä sivuista tai kal­voista, vaan ele­men­teistä. Ele­mentit voivat sisältää kuvia, videoita, tekstiä, ääntä, moni­puo­lisia kysy­myksiä tai info­gra­fiikkaa. Yhteis­työssä Apprixin kanssa Ele­nialle on luotu oma Builder-ympä­ristö, jossa on huo­mioitu Elenian omat eri­tyis­tarpeet. Asi­kainen on tyy­ty­väinen yhteistyöhön.

Myös Apprixin Mikko Eske­linen saa Asi­kai­selta kiitosta:

Mikon kanssa on ollut sekä tuot­tavaa että mukavaa tehdä yhteis­työtä. Haas­ta­vatkin asiat on saatu maaliin ja koko­nai­suutta on hoi­dettu asiakaslähtöisesti.

Ele­niassa panos­tetaan jat­kos­sakin hen­ki­löstön pereh­dy­tyksiin ja laa­duk­kaisiin digi­taa­lisiin sisältöihin:

On selvää, että haas­teel­linen vuosi 2020 on muut­tanut myös pereh­dy­tyksen tapoja. Onneksi meillä oli välineet kun­nossa jo ennalta. Tällä het­kellä kehi­tys­fo­kuk­semme on Apprix Buil­derin ulko­puo­li­sessa doku­men­toin­nissa niin oman hen­ki­löstön kuin kump­pa­ni­ver­kos­tomme suo­ri­tusten osalta.


Oletko sinä perehtynyt työtehtävään tai uuteen aihealueeseen Builder eLearningin avulla? Kerrothan Apprixille kokemuksistasi!