Så här garanterar Valmet Automotive att personalintroduktioner blir en framgång – målet är lättillgänglig och likvärdig information för alla!

År 2018 behövde Valmet Auto­motive nya metoder för intro­duktion av anställda. Den rådande situ­a­tionen var att nyan­ställda fick sin intro­duktion på plats, vilket innebar att ansvaret för en fram­gångsrik intro­duktion låg på respektive chef.

Det var svårt att få en översikt över vilka akti­vi­teter som arran­ge­rades för intro­duk­tioner, och man kunde inte garantera lik­värdig infor­ma­tions­delning till alla anställda, säger Valmet Auto­mo­tives HR-spe­ci­alist Ira Sil­vendoin.

Valmet Auto­mo­tives HR-spe­ci­alist Ira Sil­vendoin

Mål 1 har uppnåtts: information bekvämt tillgänglig!

För­flytt­ningen av intro­duk­tioner och utbild­ningar till Builder-onli­ne­miljön har gjort det möjligt att uppnå Valmet Auto­mo­tives ursprungliga mål om enkel tillgång till infor­mation. Behovet av klass­rums­ut­bildning har minskat men för­änd­ringen har också lett till väl­be­hövlig flex­i­bi­litet gäl­lande när man deltar i utbildningar. 

Tidigare kunde det till exempel vara en utmaning för anställda ta sig till utbild­nings­platsen vid en viss tid­punkt. Nu kan en anställd slutföra intro­duk­tionen när det passar honom eller henne bäst.

Antal per­soner som genomfört utbild­ningar har stigit dra­ma­tiskt efter flytten till Builder, säger Sil­vendoin nöjt. 

Builders använ­dar­vän­lighet har även glatt andra på Valmet Auto­motive. Cirka 600 anställda deltar aktivt i utbild­ningar enbart på de fin­ländska verk­sam­hets­ställena. Några av utbild­ningarna kan också erbjudas till all per­sonal i före­taget med hjälp av Builder, vilket omfattar cirka 4 000 per­soner. Några spe­ci­a­lister på Valmet Auto­motive utformar egna Builder-utbild­ningar utöver sitt eget arbete.

Behov av pedagogisk kompetens

Sil­vendoin berömmer verk­tygets tek­niska använ­dar­vän­lighet, men har å andra sidan insett behovet av peda­gogisk expertis i före­taget. Apprix har med glädje tagit sig an denna utmaning – den peda­go­giskt byggda per­so­nal­ut­bild­nings­mo­dellen är trots allt en av Apprixs sär­skilda styrkor.

Apprix Jesse Jokinen känner igen den peda­go­giska utma­ningen vid per­so­nal­ut­bildning i många kundföretag:

Företag besitter en stor mängd kunskap och expertis, men för många är det en stor utmaning att dela infor­ma­tionen med alla anställda på ett inspi­re­rande och kon­se­kvent sätt. Valmet Auto­mo­tives styrka är att erkänna detta behov. Det är en bra för­ut­sättning för framgång, säger Jokinen

Valmet Auto­mo­tives TOP 3-för­delar med Apprix Builder™ utbildningsverktyg:

  1. Väl­gjort grund­arbete i enlighet med varumärket
  2. Fan­tastisk åter­koppling från slutanvändare
  3. Chefens arbets­börda vid intro­duktion av ett stort antal anställda har kunnat minskas