HR-, myynti-, talous ja IT-perehdytykset

Apprix Builder® SaaS-palvelumme auttaa yrityksenne eri koulutustarpeissa. On lukemattomia aiheita, joissa kannattaa hyödyntää vuorovaikutteisen oppimisen pedagogiikkaa: myynti, HR, markkinointi, talous, tietosuoja ja kyberturvallisuus. Tai nimeä sinä aihe – niin me esitämme siihen ratkaisun!

HR-perehdytykset

Apprix Buil­derin voi val­jastaa moneen: yleis­pe­reh­dy­tykset uusille työn­te­ki­jöille, onboarding, kesä­työn­te­ki­jäinfot, esi­hen­ki­lö­kou­lu­tukset, tapamme toimia -verk­ko­kurssit, vie­rai­li­ja­pe­reh­dy­tykset… Ideoin­nissa vain mie­li­ku­vi­tuk­senne on rajana. Builder jakaa ja kerää tietoa yri­tyksesi kai­killa toiminta-alueilla. 

Myyntikoulutukset

Apprix Buil­derin avulla voit luoda moni­puo­lisia ja osal­lis­tavia kou­lu­tuksia myy­jille. Nykyiset asiak­kaamme ovat hyö­dyn­täneet Buil­deria muun muassa seu­raaviin koulutuksiin:

  • Key Account Mana­gement (KAM)
  • Jäl­leen­myy­jä­kou­lutus (Sales Academy)
  • Cus­tomer Value Program

Muis­tathan, että omien työn­te­ki­jöiden lisäksi Builder-kou­lu­tuk­silla voidaan pereh­dyttää myös yhteis­työ­kump­panit, jäl­leen­myyjät ja asiakkaat valit­tuihin tuot­teisiin tai pal­ve­luihin. Builder tuo­te­kou­lutus on tehokas ja osal­listava markkinointityökalu.

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset

Kattava tie­to­suoja on kiinni oikeista toi­min­ta­ta­voista. On koko hen­ki­löstön asia tehdä oma osansa, jotta uhkia saadaan tor­juttua. Apprix Buil­derin moni­puo­li­silla teh­tä­väe­le­men­teillä voit luoda käy­tän­nön­lä­heisiä case-teh­täviä, jotka opet­tavat ja muis­tut­tavat oikeat tavat toimia ja rea­goida eri tilan­teisiin. Osaava ja moti­voi­tunut hen­ki­löstö on ylpeyden aihe jokai­selle asiak­kaal­lemme - loppu­ten­tillä ja läpi­pää­sy­ra­jalla var­mistat hen­ki­löstön osaa­misen. Osana kou­lu­tusta on myös mah­dol­lista kar­toittaa hen­ki­löstön havait­semia riskejä ja uhkia.

tietoturva

Kou­lu­tusten suo­ri­tus­tiedot sekä tiedot mah­dol­li­sista sitou­muk­sista jäävät sta­tis­tiikkaan, ja niihin voidaan tar­vit­taessa palata myö­hemmin. Kou­lu­tuk­selle on mah­dol­lista myös asettaa voi­mas­sao­loaika, jolloin Builder muis­tuttaa auto­maat­ti­sesti suo­ri­tuksen uusimisesta.

Hen­ki­löstön tie­to­suoja- ja tie­to­tur­vao­saa­minen on tärkeä hoitaa kuntoon vii­meistään nyt. Me Apprixilla olemme aut­taneet monia asiak­kai­tamme luomaan toi­mivia tie­to­suoja-, GDPR-, tie­to­turva- sekä kyber­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksia, ja tar­joamme mie­lel­lämme osaa­mis­tamme myös teidän yri­tyk­senne avuksi. 

Talouskoulutukset

Builder taipuu myös talous­kou­lu­tuksiin - kai­kille saman­lai­sella kou­lu­tuk­sella var­mistat yhden­mu­kaiset pro­sessit. Asiak­kaamme ovat hyö­dyn­täneet Buil­deria muun muassa Business Partner Handbook, osto­las­kujen käsittely sekä Internal Controls -koulutuksissa.

Apprix Builder® – kehittyvä ja kattava verkkokoulutustyökalu

Haluatko, että työn­te­kijäsi saavat sään­nöl­lisin väliajoin auto­maat­tisen muis­tu­tuksen suo­ri­tet­ta­vista verk­ko­kurs­seista? Vai olisiko syytä tar­kentaa kou­lu­tuk­sesta saa­tavan suo­ri­tus­mer­kinnän kri­tee­reitä? Tai ehkä haluat vain moti­voida ja kan­nustaa asian­tun­ti­jayh­teisöä entistä parempiin suo­ri­tuksiin ja uusiin inno­vaa­tioihin. Apprix Builder® on hel­posti muo­kattava ja moni­puo­linen työkalu, joka tarjoaa yhden­mu­kaisen kou­lu­tuksen eri­lai­sille kohderyhmille.

Verkkokoulutusten aiheita.

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai haluaisitko nähdä demon? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Varaa mak­suton demo 30/​60min: yksi­löl­linen kou­lu­tus­tarpeen kartoitus 
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus