Elinikäinen oppiminen varmistaa, että työntekijät pysyvät ajan tasalla uusimmista trendeistä, tekniikoista ja innovaatioista omalla alallaan. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme elinikäisen oppimisen hyötyjä työnantajan sekä työntekijän näkökulmasta.

Verkkokoulutukset tarjoavat työntekijöille paljon muutakin, kuin tietoturvallisuusperehdytyksiä, lakikoulutuksia tai katsauksen yrityksen kestävyysohjelman tuloksiin. Koulutukset edistävät elinikäistä oppimista ja tarjoavat työntekijälle valttikortti modernissa maailmassa. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa oppimisen jatkamista läpi elämän eri vaiheissa, ei vain kouluaikoina.

 

Työntekijöiden osaamiseen panostaminen parantaa sekä yrityksen että yksilön kilpailukykyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koulutetut työntekijän karkaisivat kokeilemaan siipiään työmarkkinoilla. Elinikäisen oppimisen kautta saatu ammatillinen kehittyminen parantaa työntekijöiden sitoutumista työnantajaan sekä vahvistaa työhyvinvointia. Kun työntekijän taidot ja osaaminen karttuu, myös käsitys omasta kompetenssista paranee ja työnteosta tulee entistä mielekkäämpää. Lisäksi elinikäisen oppimisen tukeminen osoittaa työntekijöille, että heidän kehittymisensä ja menestymisensä ovat tärkeitä yritykselle. Tämä voi lisätä työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja parantaa heidän motivaatiotaan.

Taitavat ja pätevät työntekijät ovat yleensä myös tuottavampia ja tehokkaampia työssään. Kun työntekijöiden osaamistaso pysyy korkealla ja heillä on tarvittavat taidot tehtäviensä hoitamiseen, organisaatio voi odottaa parantunutta tuottavuutta ja tehokkuutta. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että aivot hyötyvät jatkuvasta oppimisesta. Uusien asioiden oppiminen ja haasteiden ratkaiseminen vahvistavat aivojen toimintaa ja voivat jopa hidastaa ikääntymisen vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin. Elinikäinen oppiminen voikin auttaa pysymään henkisesti terävinä ja parantaa muistia ja tarkkaavaisuutta. Työurien pidentyessä yksilön kognitiivinen sekä fyysinen kyvykkyys on avainasemassa myös työnantajan näkökulmasta. 

Työnantajat, jotka tukevat ja kannustavat elinikäistä oppimista, voivat luoda dynaamisen ja menestyvän työympäristön, joka hyötyy sekä yksilöistä että organisaatiosta kokonaisuutena. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä organisaatiot kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita ja muutostarpeita. Työntekijät, jotka ovat tottuneet jatkuvaan oppimiseen, ovat todennäköisesti valmiimpia sopeutumaan muutoksiin ja omaksumaan uusia työtehtäviä. Tämä voi auttaa organisaatiota menestymään muutoksessa ja vahvistaa sen kilpailuasemaa.

Kirjoittaja

Henni Turkia-Tiensuu

Content & Communications Manager

Apprix Oy