Me Apprixilla intoilemme osallistavuudesta, sillä tiedämme miten valtava vaikutus sillä on oppimiseen. Koska emme halua pitää laadukkaiden verkkokoulutusten salaisuutta itsellämme, olemme työstäneet alkuvuoden ajan jotakin aivan uutta. Tulemme pian tarjoamaan asiakkaillemme uunituoreen koulutuspaketin, jossa muun muassa opetamme tekemään osallistavaa sisältöä vaivattomasti. Voit fiilistellä tulevaa lukemalla sisältöpäällikkömme ajatuksia osallistavuuden hyödyistä.

Osal­lis­ta­vuu­desta puhutaan paljon peda­go­giikan sekä työ­elämän kehit­tä­misen parissa. Osal­li­suuden tunne onkin avai­na­se­massa, kun halutaan moti­voida oppimaan sekä var­mistaa, että opittuja asioita osataan soveltaa omassa työssä. Harva kui­tenkaan tietää, mitä termi oikeasti tar­koittaa tai miten osal­lis­tavuus liittyy laa­duk­kaampaan oppi­miseen. Kun kou­lu­tuksen teh­tävät sisäl­tävät osal­lis­tavia ele­menttejä, on oppijan mie­tittävä omaa toi­min­taansa hieman syvemmin. Tämä taas auttaa viemään opitut asiat käytäntöön.

Lisäksi oppijan sitou­tu­minen käsi­tel­tävään asiaan lisääntyy, kun hänelle annetaan mah­dol­lisuus osal­listua tiedon raken­ta­miseen. Asiak­kai­demme verk­ko­kou­lu­tuk­sissa sitou­tu­misen mer­kitys on koros­tunut, sillä kou­lu­tusten sisältö liittyy usein eri­laisiin tur­val­li­suusym­pä­ris­töihin tai esi­mer­kiksi kilpailulainsäädäntöön.

Otetaan pieni aja­tus­leikki: tar­vitset verk­ko­kou­lu­tuksen, jossa käydään kat­ta­vasti läpi tie­to­tur­val­li­suuden eri osa-alueet. Yri­tyksen tie­to­tur­va­pääl­li­köllä on lois­ta­vasti hal­lussa GDPR-ase­tuksen kie­murat ja hän on pereh­tynyt tar­kasti juuri teidän yri­tyk­seenne mah­dol­li­sesti koh­dis­tuviin tie­to­tur­vauhkiin. Tie­to­tur­va­pääl­likkö on laa­tinut laa­dukkaan ja lukuisia työ­tunteja syöneen tie­to­tur­vaoh­jeis­tuksen. Seu­raava askel onkin ohjeis­tuksen jal­kaut­ta­minen yri­tyksen pal­ve­luk­sessa toi­mi­ville työntekijöille.

Nyt onkin tuhannen taalan paikka panostaa kou­lu­tukseen, sillä asian­tun­tijan työ valuu hukkaan jos työn­te­kijät eivät noudata tie­to­tur­vaoh­jeis­tusta. Vaih­toehtona on toteuttaa live­kou­lutus, joka sitoo sekä kou­lut­tajan että kou­lu­tet­tavat tiettyyn aikaan ja paikkaan. Voit myös tehdä verk­ko­kou­lu­tuksen, jossa oppijan tehtävä on lukea tai kuun­nella val­miiksi pures­kellut faktat. Kuu­los­taisiko kui­tenkin parem­malta tarjota työn­te­ki­jöille lukuisia teh­täviä sisältävä kou­lutus, joka haastaa miet­timään omaa toi­mintaa arjessa sekä suh­tau­tu­mista tietoturvauhkiin?

Teh­tävät voivat toimia orien­toivana osana kou­lu­tusta, jolloin oppija joh­da­tetaan poh­timaan omaa osaa­mistaan tai oppi­mis­ta­voit­teitaan heti alussa. Toi­saalta voit osal­listaa teh­tävien avulla myös silloin, kun haluat korostaa tiettyä osa-aluetta ja var­mistua, että asia on ymmär­retty. Jos yri­tyk­seenne koh­distuu vaikkapa koros­tunut tie­to­suo­ja­hyök­käysten uhka, voit pistää oppijan tiukan paikan eteen miet­timään, mitä seu­rauksia esi­mer­kiksi kalas­te­lu­viestin liit­teiden avaa­mi­sesta voi olla. Laa­duk­kaasti toteu­tetut teh­tävät tuot­tavat uusia näkö­kulmia ja aut­tavat oppijaa ymmär­tämään, kuinka suuria seu­rauksia omilla teoilla voi olla. 

Toi­vot­ta­vasti myös teidän yri­tyk­ses­sänne on jo innos­tuttu osallistamisesta!

Kirjoittaja

Henni Turkia-Tiensuu

Content & Com­mu­nica­tions Manager

Apprix Oy