Builder on tuttu henkilöstöhallinnon työkalu monessa yrityksessä. Builderilla luodut verkkokoulutukset ovat perehdyttäneet asiakasyritystemme työntekijät työturvallisuuden, tietoturvallisuuden, CoC-aihepiirin sekä lukemattomien muiden teemojen pariin. Täältä voit lukea Atrian HR-tiimin kokemuksia Builder-verkkokoulutuksista.

Buil­de­rilla luodun verk­ko­kou­lu­tuksen käyt­tö­kohteet hen­ki­löstön joh­ta­mi­sessa eivät kui­tenkaan rajoitu ainoastaan pereh­dyt­tä­miseen. Pereh­dyt­tä­misen lisäksi kan­nattaa muistaa hyö­dyntää kou­lu­tusten tuot­tamaa tietoa yri­tyk­sessä. Tie­sitkö, että Builder tal­lentaa jokaisen teh­tä­väe­le­mentin vas­tauksen ja koostaa niistä kor­vaa­mat­toman tärkeää tietoa, eli sta­tis­tiikkaa? Voit tar­kas­tella, miten osal­lis­tujat ovat suo­riu­tuneet moni­va­lin­ta­teh­tä­vistä ja mihin aiheisiin olisi syytä paneutua vielä perus­teel­li­semmin. Jos haluat kerätä yksi­löl­li­sempää tietoa työn­te­ki­jöiden hyvin­voin­nista tai vaikkapa kehi­ty­si­deoista, on avointen vas­taus­kenttien hyö­dyn­tä­minen hyvä idea.

Hiljainen tieto on yrityksen voimavara

Entä mitä teke­mistä kai­kella sta­tis­tii­kalla on hen­ki­lös­tö­hal­linnon kanssa? Osaa­misen joh­ta­minen ja kehit­tä­minen hel­pottuu aika lailla, jos tun­nistat mah­dol­liset karik­ko­paikat yri­tyksen pro­ses­seissa sekä työyh­tei­sössä. Usein asiak­kaamme osaavat kertoa jo verk­ko­kou­lu­tusta teh­dessä esi­mer­kiksi työ­tur­val­li­suuteen tai vaikkapa tie­to­tur­val­li­suuteen liit­ty­vistä ongel­ma­koh­dista. Tie­to­tur­val­lisuus tai fyy­sinen tur­val­lisuus on saat­tanut vaa­rantua useasti samassa tilan­teessa, joten verk­ko­kou­lu­tuk­sessa osataan pai­nottaa juuri näissä tilan­teissa toimimista.

Hen­ki­lös­tö­joh­ta­minen ei kui­tenkaan ole tuli­pa­lojen sam­mut­ta­mista. Älykäs HR-asian­tuntija ennakoi mah­dol­liset vaa­ran­paikat ja toimii ennen kuin vahinkoja on ehtinyt tapahtua. Monesti työn­tekijä onkin paras osaaja eri­laisten haas­te­kohtien nimeä­mi­sessä. Buil­derin tuot­taman sta­tis­tiikan avulla voidaan koota yhteen kaikki se tieto, joka yksit­täi­sellä työn­te­ki­jällä on.

Tiedosta teoiksi työyhteisön arjessa

Yri­tyk­sillä toistuu useasti sama ongelma: työn­te­kijät suo­riu­tuvat heille anne­tuista teh­tä­vistä, mutta tehok­kuutta ja dynaa­mi­suutta ruokkiva ilma­piiri loistaa pois­sao­lollaan. Lisäksi yri­tyksen arvot voivat jäädä toteu­tu­matta ruo­hon­juu­ri­ta­solla arjessa. Mistä siis löy­tyisi uutta boostia työyh­teisöön? Val­veu­tunut työ­nantaja tietää, että vastaus löy­tyisi var­masti työn­te­ki­jöitä kuun­te­le­malla. Aikaa ei kui­tenkaan aina löydy yksi­lö­haas­tat­te­luille, eivätkä perin­teiset työ­tyy­ty­väi­syys­ky­selyt innosta työn­te­ki­jöitä avau­tumaan aja­tuk­sistaan kovinkaan syvällisesti.

Apprixin rat­kaisu tilan­teeseen on työ­tyy­ty­väi­syys­ky­selyn integroi­minen yri­tyksen verk­ko­kou­lu­tukseen.  Jos verk­ko­kou­lutus käsit­telee esi­mer­kiksi Code of Compliance -aihetta, on mukaan helppo rää­tä­löidä sopivia teh­täviä. Teh­tävien avulla työn­te­kijät aivan kuin huo­maa­matta ker­tovat, miten he toi­mivat eri­lai­sissa arjen tilan­teissa tai millä tavoin yri­tyksen arvot avau­tuvat heille yksi­löinä. Sisäl­lön­tuot­ta­jamme kuun­te­levat her­källä kor­valla asiakkaan toi­veita ja tai­kovat taval­liset tent­ti­ky­sy­mykset hyö­dyl­listä dataa tuot­ta­vaksi koko­nai­suu­deksi. Moni­va­linta- ja case-teh­tävien lisäksi mukaan saadaan myös run­saasti avoin kenttä -teh­täviä. Tällöin kysy­mysten muo­toiluun panos­tetaan niin, että työn­te­kijän oli helppo kertoa omat aja­tuk­sensa. Usein avoin vas­taus­kenttä voi aiheuttaa tyhjän paperin kauhua, mutta riit­tävän pie­niksi paloiksi pures­kellut aiheet aut­tavat miet­timään aihetta syvemmin. Näin myös vas­taa­minen helpottuu.

Laa­duk­kaasti raken­netun kou­lu­tuksen tuottama tieto on hel­posti saa­ta­villa Buil­de­rista ja tar­vit­taessa Apprixin tiimi auttaa sta­tis­tiikan tul­kin­nassa. Uusi tieto avaa yri­tyk­selle lukuisia eri reittejä, joita seu­raa­malla työn­te­ki­jöiden tehokkuus sekä tyy­ty­väisyys kas­vavat. Kun kou­lu­tuksen avulla sel­vi­tetään, mitkä asiat työn­te­ki­jöille näyt­täy­tyvät haas­tavina työ­tyy­ty­väi­syyden tai oman osaa­misen kan­nalta, voidaan niihin myös rea­goida. Niin yksin­ker­taista muutos on.

Kirjoittaja

Henni Turkia-Tiensuu

Content & Com­mu­nica­tions Manager

Apprix Oy

Artik­ke­leita samalta kirjoittajalta

Innos­tu­taanko yhdessä osallistavuudesta?