Atrialla työsuhteet ovat pitkiä ja ihmisten osaamiseen panostetaan. Atrian HR-tiimi toteuttaa henkilöstökoulutuksia suurella sydämellä ja hyväksi todetulla työkalulla.

Kun Atrialla vuonna 2018 käyn­nistyi laaja kar­toitus uudesta verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­töstä, kri­tee­reitä oli paljon. Koti­maisuus oli suo­ma­lai­selle elin­tar­vi­ke­jä­tille yksi tärkeä kri­teeri. Lisäksi HR:n näkö­kul­masta haluttiin omi­nai­suuk­siltaan help­po­käyt­töinen työkalu, jotta kou­lu­tuksia voi­taisiin tehdä itse. Toi­saalta tärkeää oli saada tar­vit­taessa tukea tek­nisiin sää­töihin ja sisältöihin.

Lopulta meille tuli verk­ko­työkalu oppi­mi­sym­pä­ristön sijasta. Builder on ollut sekä kou­lu­tusten teki­jöille että suo­rit­ta­jille hyvä ratkaisu.

Kaija Ketola-Annala, hen­ki­löstön kehit­tä­mis­pääl­likkö, Atria

Käyt­töönoton yhtey­dessä Apprix kou­lutti Buil­derin käyttöön noin 20 atria­laista, heidän jou­kossaan sekä Ketola-Annala että hen­ki­löstön kehit­tä­mis­asian­tuntija Tytti Iso­kangas.

Kesä­työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tykset, esi­miesten pereh­dytys- ja täy­den­nys­kou­lu­tukset sekä kai­kille yhteiset verk­ko­kurssit mm. työ­tur­val­li­suu­desta, tie­to­tur­vasta, vas­tuul­li­suu­desta, tuo­te­tur­val­li­suu­desta – Atrian Builder-kou­lu­tus­ko­ko­naisuus on paitsi kattava, myös laa­dukas. Se todella kertoo panos­tuk­sesta ihmisiin ja osaamiseen.

Builder on osoit­tau­tunut meillä käy­tän­nön­lä­hei­seksi työ­ka­luksi, jonka toi­min­ta­lo­giikka on helppo ymmärtää. 

Tytti Iso­kangas, hen­ki­löstön kehit­tä­mis­asian­tuntija, Atria

Atrian omat Builder-fanit 

Atrian ensim­mäinen Builder-kou­lutus oli kesä­työn­te­ki­jöiden pereh­dytys kevääksi 2019. Se tehtiin Apprixin toi­mesta. Apprixin sisäl­lön­tuo­tannon ja Builder kehi­tys­tiimin tukea on käy­tetty senkin jälkeen, mutta pää­sään­töi­sesti sisällöt tehdään omin voimin. 

Tällä het­kellä kou­lu­tusten teki­jöitten jou­kossa on jopa muutama Builder-fani, Iso­kangas nauraa.

Atrian sisällä juuri Iso­kangas on Builder-kou­lu­tuk­sille se tuki­henkilö ja vii­meinen sil­mäpari, jota pyy­detään käymään muiden tekemien kou­lu­tusten peda­go­giikka ja rakenne läpi ennen jul­kaisua. Moti­vointi ja tiedon sisäis­tä­minen ovat Iso­kan­kaalle tär­keitä seikkoja. Sekä hänellä että Ketola-Anna­lalla on vahva HRD-kokemus ja huma­nis­tinen ote työhön:

Meille Builder on ennen kaikkea oppi­misen väline, ei niinkään tek­ninen ratkaisu.

Builder osana Atrian oppimisympäristöä

Atrialla Buil­deria ollaan integroi­massa Sympa HR-järjestelmään.

Buil­derin sta­tis­tii­kalla on meille iso arvo: jokai­sesta suo­ri­te­tusta verk­ko­kurs­sista jää mer­kintä omaan jär­jes­tel­määmme ja näin voimme seurata kurs­si­suo­ri­tuksia, Ketola-Annala kertoo. 

Esi­mer­kiksi pereh­dy­tys­kursseja Atrialla suo­rittaa noin tuhat hen­kilöä, mutta määrä vaih­telee kursseittain.

Teke­minen ruokkii itseään: uusista kou­lu­tuk­sista tulee pyyntöjä run­saasti myös var­si­naisen pro­jek­ti­tiimin ulko­puo­li­silta. On hienoa, että työkalu on hyväksi havaittu, Iso­kangas painottaa. 

Kou­lu­tusten teossa Atrialla on hyö­dyn­netty myös muun muassa ulko­puo­lisia video­ku­vaajia ja oppi­lai­to­syh­teis­työtä. Esi­mer­kiksi hen­ki­lös­tö­ra­vin­tolan eri­tyis­ruo­ka­va­lioista tehty lyhyt­kurssi oli alan AMK-opis­ke­lijan lopputyö. 

Atrian hybridimalli; lähikoulutuksia ja verkkokursseja

Atrian hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sissa suo­sitaan hybri­di­mallia, jossa digi­taa­lisia kou­lu­tuksia tehdään rin­nakkain lähi­kou­lu­tusten kanssa. Tämä var­mistaa Ketola-Annalan mukaan sekä Atrian mukaisen hengen että jat­kuvan oppimisen:

Builder-kou­lu­tuk­sissa oppi­misen var­men­ta­minen tukee hybri­di­mallia hyvin – myös oppi­joilta saatu palaute on koko­nai­suuden kan­nalta tärkeää. 

Korona-aika ei ole sinänsä vai­kut­tanut Atrian kou­lu­tus­tee­moihin, mutta digi­taa­listen kou­lu­tusten mer­kitys on korostunut.

Builder-työkalu on helppo omaksua, ja oppi­joille noin 30-minuut­tiset Builder-kou­lu­tukset on helppo myydä, koska ne voi suo­rittaa missä ja milloin vain – vaikka kännykällä.

Kaija Ketola-Annala Atrian Hen­ki­löstön kehittämispäällikkö

Atrialla panostetaan ihmisiin ja jatkuvaan oppimiseen!

Lue lisää Atriasta työ­nan­tajana!

Tytti Iso­kangas
hen­ki­löstön kehittämisasiantuntija 

Kaijan ja Tytin TOP3; Parasta Builderissa 

1. Apprix Builder mah­dol­listaa pro­fes­sio­naa­listen verk­ko­kurssien teon. Buil­de­rilla saa toteu­tettua yri­ty­silmeen huo­mioivia, visu­aa­lisia, toi­mi­nal­lisia ja peda­go­gi­sesti oppi­mista tukevia kursseja. Kertyvä kurs­si­suo­ri­tusdata mah­dol­listaa myös seurannan. 

2. Ammat­ti­tai­toista jälkeä syntyy, kun malttaa ope­tella Buil­derin toi­min­ta­lo­giikan. Builder on help­po­käyt­töinen ja kons­tai­le­maton työkalu. Apprixin Builder -tiimin käyt­tä­jä­kou­lu­tuk­sissa saimme erittäin hyvät opit kurssien tekoon. 

3. Yhteistyö Apprixin Builder -tiimin kanssa on ollut mut­ka­tonta. Kysy­myk­semme eivät ole koskaan jääneet vaille vas­tauksia, eivätkä pul­ma­ti­lanteet vaille rat­kaisua. Kehi­ty­si­deoita ja yri­tys­koh­taisia tar­pei­tamme on myös kuun­neltu tar­kalla kor­valla ja ne on otettu vastaan aina innolla. Yhteis­työssä on ollut vahvaa co-working henkeä!


Voisimmeko me Apprixilla auttaa sinua kehittämään yrityksesi koulutuskäytäntäjä - sekä ihmisten että liiketoiminnan hyväksi?