Atria har långa anställningsförhållanden och man investerar i människors kompetens. Atrias HR-team genomför personalutbildningar med stort hjärta och ett välprövat verktyg.

Det fanns många kri­terier när Atria 2018 inledde en omfat­tande kart­läggning av den nya e-inlär­nings­miljön. Inhemskhet var ett viktigt kri­terium för den fin­ländska livs­me­delsjätten, och dessutom ville HR att verk­tyget skulle vara enkelt att använda för att de skulle kunna utforma utbild­ningarna själv. Däremot var det viktigt att kunna få stöd vid behov för tek­niska juste­ringar och innehåll.

Så små­ningom fick vi ett onli­ne­verktyg istället för en inlär­nings­miljö. Builder har varit en bra lösning för både de som utformar och leve­rerar utbild­ningar, säger Atrias per­so­nal­ut­veck­lingschef Kaija Ketola-Annala.

Kaija Ketola-Annala, per­so­nal­ut­veck­lingschef, Atria

Under idrift­tagning utbildade Apprix cirka 20 per­soner på Atria i hur man använder Builder, bland dem både Ketola-Annala och per­so­nalens utveck­lings­spe­ci­alist Tytti Iso­kangas.

Intro­duk­tioner för som­ma­ran­ställda, intro­duk­tions­ut­bild­ningar och fort­bild­ningar för chefer samt onli­ne­kurser som är gemen­samma för alla, bland annat om arbets­sä­kerhet, infor­ma­tions­sä­kerhet, ansvar, pro­dukt­sä­kerhet – förutom att vara hel­täc­kande är Atrias Builder-utbild­nings­helhet också av hög kva­litet. Det handlar egent­ligen om att inve­stera i män­niskor och kompetens.

Builder har visat sig vara ett prak­tiskt verktyg med en funk­tions­logik som är enkel att förstå, berättar Isokangas. 

Tytti Iso­kangas, Per­so­nalens utveck­lings­spe­ci­alist, Atria

Atrias egna Builder-fans 

Atrias första Builder-utbildning var intro­duk­tionen av som­ma­ran­ställda våren 2019 som utfor­mades av Apprix. Man har även använt Apprix inne­hålls­pro­duktion och stöd från Builders utveck­lingsteam sedan dess, men som regel utformar man inne­hållet på egen hand.

Nuför­tiden finns det till och med Builder-fans bland de som utformar utbild­ningar, skrattar Isokangas.

Iso­kangas är stöd­person för Builder-utbild­ningar på Atria och det sista paret ögon som granskar peda­go­giken och struk­turen för utbild­ningar som andra utformat innan de lan­seras. Moti­vation och inter­na­li­sering av infor­mation är viktiga punkter för Iso­kangas. Både hon och Ketola-Annala har stor HRD-erfa­renhet och ett huma­nis­tiskt för­håll­ningssätt till arbetet:

För oss är Builder först och främst ett inlär­nings­verktyg och inte så mycket en teknisk lösning, sam­man­fattar Isokangas.

Builder som en del av Atrias inlärningsmiljö

Atria inte­grerar Builder i Sympa HR-systemet.

Builders sta­tistik har ett stort värde för oss. Varje genomförd onli­nekurs regi­streras i vårt eget system och på detta sätt kan vi följa kurs­re­sultat, säger Ketola-Annala.

Till exempel deltar cirka 1 000 per­soner i intro­duk­tions­kurser på Atria, men antalet varierar från kurs till kurs.

Utar­bet­ningen av utbild­ningar får ett eget liv; man får även många för­fråg­ningar om nya utbild­ningar från per­soner utanför pro­jekt­teamet. Det är fan­tas­tiskt att verk­tyget har visat sig vara så bra, betonar Isokangas. 

Atria har också använt exem­pelvis externa vide­o­filmare och sam­ar­beten med utbild­nings­an­stalter när man utformat utbild­ningar. Till exempel var en kort kurs om spe­ci­alkost i per­so­nal­re­stau­rangen ett slut­projekt för en kan­di­dat­stu­de­rande i branschen.

Atrias hybridmodell; närstudier och onlinekurser

Atria föredrar att använda en hybrid­modell i sina per­so­nal­ut­bild­ningar, där digital utbildning genomförs paral­lellt med när­studier. Enligt Ketola-Annala säker­ställer detta kon­ti­nu­erligt lärande i Atrias anda:

Builder-utbild­ningarna stöder hybrid­mo­dellen väl och även åter­kopp­lingar från elever är viktiga för helheten.

Coro­na­tiden har i sig själv inte påverkat Atrias utbild­nings­teman, men digital utbildning har blivit viktigare.

Builder-verk­tyget är enkelt att ta till sig och det är enkelt att sälja en 30 minuters Builder-utbild­ningen till ele­verna eftersom de kan genomföra den var som helst, när som helst – till och med på mobilen, sam­man­fattar Ketola-Annala.

Kaija Ketola-Annala Atrias personalutvecklingschef

På Atria satsar man på människor och kontinuerlig inlärning!

Läs mer om Atria som arbets­givare (på engelska):

Tytti Iso­kangas
Per­so­nalens utvecklingsspecialist

TOPP 3: Det bästa med Builder

1. Apprix Builder gör det möjligt att utforma pro­fes­sio­nella onli­ne­kurser. Med Builder kan man genomföra kurser som stödjer före­tagets visuella iden­titet, funk­tio­na­litet och peda­go­giskt lärande. Acku­mu­lerade data om kurs­re­sultat möj­liggör också uppföljning.

2. När du lär dig Builders funk­tions­logik skapas ett pro­fes­sio­nellt avtryck. Builder är ett okom­pli­cerat verktyg som är enkelt att använda. Under Apprix Builder-teamets använ­dar­ut­bild­ningar fick vi mycket bra kunskap om hur man utformar kurser.

3. Sam­ar­betet med Apprix Builder-team har varit okom­pli­cerat. Vi har fått svar på alla våra frågor och alla problem har lösts. Man har också noga lyssnat till våra utveck­lingsidéer och före­tags­spe­cifika behov och de har alltid tagits emot med entu­siasm. Det har funnits en stark sam­ar­bet­sanda i samarbetet!aina innolla. Yhte­i­styössä on ollut vahvaa co-working henkeä!


Kan vi på Apprix hjälpa dig att utveckla ditt företags utbildningspraxis - både för människor och för företagsverksamhet?