SOL Palvelut är Builder-onlineutbildningens mångsysslare som i allt större grad fokuserar på både digitalisering och kompetensutveckling i framtiden.

SOL Pal­velut Oy har varit Apprix kund sedan 2017. I dag genomgår SOLs alla tjäns­te­chefer och -spe­ci­a­lister en onli­ne­in­tro­duktion med Apprix Builder innan anställ­nings­för­hål­landet börjar.

Alla har tillgång till viktig infor­mation om före­taget, kundservice, säkerhet, ergonomi och andra viktiga frågor redan från början. Intro­duk­tio­nerna sker i realtid och varje resultat regi­streras i systemet, säger chefen för per­so­nal­ut­veckling Merja Oljakka från SOL Pal­velut Oy.

Merja Oljakka, Chefen för per­so­nal­ut­veckling, SOL Pal­velut Oy

De anställda väljer själv tid­punkt och hjälp­medel, dator eller telefon, för sin intro­duktion. Chefen kan kon­trollera Builder-inlär­nings­miljöns sta­tistikvy, vem som har slutfört intro­duk­tionen och hur de har svarat på frågorna.

Städ- och lokal­tjänster är SOL:s största affär­senhet, men intro­duk­tio­nerna sträcker sig även till fas­tighets-, per­sonal-, säkerhets- och tvät­tjäns­terna. Oljakka upp­skattar att SOL sys­sel­sätter 10 000 per­soner i Finland och 4 000 per­soner utanför Finland. För när­va­rande genomförs Builder-intro­duk­tioner endast i Finland.

Oljakka berömmer Builders användarvänlighet: 

Det är enkelt att skapa onli­ne­ma­terial. Vår grund­läg­gande princip när vi utformar intro­duk­tioner är ”övning ger färdighet”.

Onlineutbildningar som en viktig del av kompetensutveckling

Utöver intro­duk­tioner har man även använt Apprix lät­tan­vända Builder-verktyg för att göra bransch­spe­cifika utbild­ningar för kon­cernens olika behov. I och med att distans­arbete ökade under 2020, har onli­ne­ut­bild­ningar varit av stor bety­delse sär­skilt på tjänstemannasidan.

I fram­tiden kommer bety­delsen av digitalt arbete att betonas ytter­ligare. Arbete pågår för när­va­rande för att till exempel erbjuda säker­hets­ut­bildning till tredje part och ett intro­duk­tions­program för fas­tig­hets­tjänster, berättar Oljakka.

En utmaning i SOL:s utbild­ningar är enligt Oljakka att cirka 30 % av den fin­ländska per­so­nalen har ett annat språk än finska som modersmål. Därför är under­vis­nings­språket ofta eng­elska, men utbild­ningens peda­gogik har också stor betydelse.

Lyck­ligtvis tar det fler­ka­naliga utbild­nings­verk­tyget hänsyn till olika typer av elever, kon­sta­terar Oljakka.

Oljakka har positiva erfa­ren­heter av att arbeta med Apprix:

Sam­ar­betet har fun­gerat mycket bra, vi har fått bra service och snabba svar på våra frågor. Apprix har också modi­fierat ”Builders” enligt våra behov.