Tarinamme

Apprix logo.

Apprix Oy 2001 – 2023

Vuonna 2001 osal­listava ja vuo­ro­vai­kut­teinen hen­ki­lös­tö­kou­lutus oli rohkea idea, josta me Apprixilla olemme kah­des­sa­kym­me­nessä vuo­dessa tehneet toi­mivan käytännön 

Vuonna 2001 digi­taa­liset pal­velut kehit­tyivät, mutta hen­ki­lös­tö­kou­lu­tukset meillä ja maa­il­malla hoi­dettiin yhä seka­laisin Power­Pointein ja Word-ohjeis­tuksin. Suurten työn­te­ki­jä­ryhmien pereh­dyt­tä­minen luok­ka­huo­neissa vaati sekä aika­tau­lujen yhteen­so­vit­ta­mista että tark­kuutta. Oppi­mis­ma­te­ri­aalit eivät aina olleet ajan­ta­saisia, eivätkä ne saa­vut­taneet kaikkia halu­tulla tavalla. Entä oppi­minen, ymmär­tä­misen var­mis­ta­minen, vuo­ro­vai­kutus ja peda­go­giikka? Tiedon, koke­musten ja asen­teiden kerää­minen? Tai kou­lu­tus­pa­laut­teiden seuranta?

Tämän tarpeen, oman osaa­mi­semme ja vahvan näke­myksen poh­jalta syntyi Apprix Oy, digi­taa­listen hen­ki­lös­tö­kou­lu­tusten suo­ma­lainen uranuurtaja.

Aloimme yhdistää pelien osal­lis­tavaan logiikkaan perus­tuvia hyötyjä yri­tys­työ­ka­luihin. Poh­dimme peda­go­giikkaa ja omaa koke­mus­tamme yri­tys­sek­to­rilta. Gami­fica­tionia, tari­nal­li­suutta ja osal­lis­ta­mista vuo­ro­vai­ku­tuksen ja työ­elämän tosi­ti­lan­teiden keinoin. Näin syntyi ajatus oppi­mis­ta­vasta, jossa aja­tellaan ja oival­letaan itse, pun­nitaan vaih­toehtoja, tehdään joh­to­pää­töksiä ja saadaan palau­tetta teh­dyistä valinnoista.

Lisäksi kehi­timme eri­laisia tapoja var­mistaa osaa­mista, ja kerätä dataa työ­ka­lumme kautta yri­tyksen omiin jär­jes­telmiin moni­puo­listen inte­graa­tioiden kautta.

Apprix on gamificationin uranuurtaja Suomessa.

gamification 1
gamification-4
gamification-2
Sen lisäksi että gami­fication tuo hymyn huu­lille, se osal­listaa, havain­nol­listaa ja motivoi. 

Tarinallisuus tukee ymmärtämistä ja kokonaisuuksien hallintaa.

Oppi­minen on par­haim­millaan käy­tän­nön­lä­heistä, vuo­ro­vai­kut­teista ja tun­teita herättävää. 

Apprix Builder®

Tänään meidän näke­myk­semme kiteyttää vuonna 2015 lan­see­rattu Apprix Builder®, jossa kah­den­kym­menen vuoden kokemus kiteytyy osaksi ainut­laa­tuisia digi­taa­lisia käytäntöjä.

Uuden aika­kauden digi­taa­linen oppi­mis­työ­ka­lumme on käy­tössä kym­me­nillä suo­ma­lai­silla ja kan­sain­vä­li­sillä yri­tys­asiak­kail­lamme; monen­lai­silla jake­lua­lus­toilla, integroituna eri­laisten HR-, LMS- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­telmien kanssa, osana asiak­kait­temme kehit­tyvää ja digi­ta­li­soi­tuvaa liiketoimintaa.

Nouseva HR-trendi

Buil­derin käyttö on monin­ker­tais­tunut viime vuosina. Asia­kas­kun­nas­samme sillä on jopa vank­ku­maton fani­joukko, esi­merkkinä tästä asiak­kaamme ATRIA.

Vuosina 2017-2019 Builder -kou­lu­tus­työ­kalun käyttö monin­ker­taistui. (Lähde: Apprix Builder käyttäjätilastot) 
Yhdis­tä­mällä asian­tun­te­muk­semme oikeaan työ­kaluun paran­namme asia­kas­yri­tys­temme työn­te­ki­jöitten osaa­mista, moti­vaa­tiota ja yhtei­söl­li­syyden koke­musta. Lopul­linen pää­mää­rämme on asiak­kaamme menestys ja lii­ke­toi­minnan jat­kuvuus digi­taa­lisin välinein ja hen­ki­löstön osaa­mista ylläpitämällä. 

Visiomme

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus