Vår berättelse

Apprix logo.

Apprix Ltd 2001 

År 2001 var inklu­de­rande och inter­aktiv per­so­nal­ut­bildning  fort­fa­rande en djärv idé, som vi på Apprix har arbetat med under tjugo år tills den har blivit ett fun­ge­rande koncept.

De digitala tjäns­terna utveck­lades under 2001, men per­so­nal­ut­bild­ningen hos oss och runt om i världen han­te­rades fort­fa­rande med olika Power­Points och Word. Att undervisa stora grupper av anställda i klass­rumsmiljö kräver både sam­ordning och omläggning av arbets­scheman. Stu­di­e­ma­te­rialet var inte alltid upp­da­terat och nådde inte alla i mål­gruppen på ett önskat sätt. Och hur är det med lärandet, hur säker­ställer man för­ståelse, inter­aktion och peda­gogik? Hur samlas kunskap, erfa­renhet och atti­tyder? Eller upp­följning av feedback? 

Baserat på dessa behov, vår egen expertis och starka vision, föddes Apprix, en finsk pionjär inom digital personalutbildning. 

Vi började kom­binera för­de­larna med den del­ta­gande logiken från dataspel till affärs­verk­tygen. Vi fun­derade på frågor om peda­gogik och vår egen erfa­renhet från närings­livet. Gami­fi­cation, berät­tande och del­ta­gande genom inter­aktion och verkliga situ­a­tioner från arbets­livet. Så föddes en idé om ett nytt sätt att lära sig, där använ­daren själv ska tänka ut och komma med lös­ningar, väga mellan olika alter­nativ, dra slut­satser och få feedback om sina val. 

Dessutom utvecklade vi en mängd olika sätt att säkra kom­petens och samla in data via våra verktyg i före­tagets egna system genom olika integrationer.

Apprix är en pionjär inom gamification i Finland

gamification 1
gamification-4
gamification-2

Gami­fi­cation visu­a­li­serar, invol­verar och moti­verar.

Berättande sättet i kurserna stödjer upplärningen och förståelsen av helhetsbilden.

Jordnära! Inter­aktivt! Käns­lo­väc­kande!

Apprix Builder®

Idag kris­tal­li­seras vår vision i Apprix Builder®, som lan­se­rades 2015, så att tjugo års erfa­renhet harsam­fattats till till en del av digitala metoder.

Vårt moderna digitala inlär­nings­verktyg används av tiotals finska och inter­na­tio­nella före­tagskunder; på många olika dis­tri­bu­tions­platt­formar, inte­grerade med olika HR-, LMS- och åtkomst­kon­troll­system, som som en del av våra kunders utveck­lande och digi­ta­li­se­rande affärs­verk­samhet omvandling.

Stigande HR-trend

Använd­ningen av Builder har mång­dubblats de senaste åren. Som ett exempel på trogna anhängare kan vi nämna vår klient, livs­me­dels­fö­re­taget ATRIA.

Under åren 2017-2019 mång­dubb­lades använd­ningen av Builder-utbildningsverktyget.

(Källa: Använ­darsta­tistik för Apprix Builder)

Genom att kom­binera vår expertis med rätt verktyg för­bättrar vi kom­petens, moti­vation och sam­hö­rig­hets­känsla hos våra kunders med­ar­betare. Vårt yttersta mål är vår kunds framgång och affärs­kon­ti­nuitet genom digitala verktyg som upp­rätt­håller kom­pe­tensen hos deras personal.

Vår vision

Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov