Täällä kirjoittelee tradenomiopiskelija Pinja. Olen Apprixilla sisällöntuotannon parissa työharjoittelussa, ja harjoitteluni aikana tulen kirjoittamaan kolme blogipostausta Builderista. Tämä on niistä ensimmäinen.

Ensi­kos­ke­tukseni Apprixin Buil­deriin oli muiden sillä tekemät kou­lu­tukset, joita näin muu­taman ennen kuin itse aloitin työ­kalun käyttöä. Ensi­vai­ku­telma oli, että kou­lu­tukset ovat todella sel­keitä lop­pu­käyt­tä­jälle. Itsekin tiesin heti, mistä pitää painaa ede­täkseen kou­lu­tuk­sessa, ja mitä pitää klikata vas­ta­takseen tehtävään.

Pian pääsin itsekin har­joit­te­lemaan työ­kalun käyttöä - oikeastaan jo työ­har­joit­teluni ensim­mäisenä päivänä. Kun näin näkymän, jossa kou­lu­tuksia tehdään, se vai­kutti ensin hieman seka­valta ja ele­menttejä näytti olevan paljon. Kun pääsin itse kokei­lemaan ja ymmärsin ele­menttien toi­minnan perus­pe­ri­aatteet, Builder alkoi sel­keytyä nopeasti ja opin valit­semaan oikean­laisen ele­mentin kuhunkin tilanteeseen.

Työ­har­joit­teluni toisena päivänä aloin tehdä har­joit­te­lu­mie­lessä kou­lu­tusta itseäni kiin­nos­ta­vasta aiheesta, hapan­juu­ri­lei­von­nasta. Yritin roh­keasti ottaa mah­dol­li­simman monta ele­menttiä käyttöön, sillä huo­masin, että teke­mällä ja kokei­le­malla oppii par­haiten. Kun olin hetken tehnyt kou­lu­tusta, teke­minen alkoi tuntua muka­valta ja uusia ideoita eri­lai­sista mah­dol­li­suuk­sista alkoi syntyä. Ajat­telin, että opet­teluun menisi paljon enemmän aikaa, mutta perus­käytön opin jo ensim­mäi­sellä viikolla.

Työ­har­joit­teluni ensim­mäisen kuu­kauden aikana olen oman har­joit­te­lu­kou­lu­tukseni lisäksi päässyt tekemään jo kie­li­ver­sioita asiak­kaille. Kie­li­ver­sioiden teko on hyvin simp­peliä hommaa, pää­asiassa kopioi­mista ja liit­tä­mistä, mutta senkin kautta olen saanut lisää koke­musta ja var­muutta Buil­derin käyttöön. Buil­deriin liittyen minulla ei juu­rikaan ole tullut vai­keuksia tai ongelmia eteen muu­tamaa pik­ku­juttua lukuu­not­ta­matta, mitkä ovat rat­kenneet nopeasti kysy­mällä muilta.

Haluaisin roh­kaista myös muita Buil­derin käytön aloit­te­li­joita kokei­lemaan roh­keasti eri­laisia ele­menttejä ja niiden hyö­dyn­tä­mistä moni­puo­li­sesti kou­lu­tuk­sissa. Lyhyt käyt­tö­kou­lutus, jonka itsekin sain, tarjoaa hyvät perus­tiedot ja mah­dol­li­suudet lähteä liik­keelle. Sen aikana ei kui­tenkaan pysty oppimaan kaikkea, mutta kokei­le­minen kan­nattaa ja opettaa.

Har­joit­te­luani on vielä kaksi kuu­kautta jäl­jellä ja uskon siinä ajassa oppivani paljon lisää. Kuten jo var­masti tulikin ilmi, koen Buil­derin käytön tek­ni­sesti hyvin hel­poksi. Uskon kui­tenkin, että minulla riittää vielä opit­tavaa tule­ville kuu­kausille, kun pääsen enemmän tekemään sisältöjä itse ja miet­timään myös peda­go­gista puolta. Toi­vonkin, että jat­kossa pääsen enemmän ideoimaan sisältöjä ja käyt­tämään luovuutta.

Kirjoittaja

Pinja Pit­känen

Com­mu­nica­tions and Content Coor­di­nator Trainee, Apprix Oy

Visu­aa­lisen mark­ki­noinnin opiskelija