Kun satunnainen sisällöntuottaja tutustuu koulutustyökaluun nimeltä Apprix Builder®, alkujännitys muuttuu pian riemuksi: Tämä on työkalu, jonka ominaisuudet on tehty tukemaan ymmärtämistä ja hyvää tsemppiä.

Me Apprixin sisäl­lön­tuot­tajat olemme tot­tuneet sekä sala­po­lii­si­työhön että asiakkaan spar­railuun. Emme väheksy tek­nistä dataa tai vaikkapa juri­diikan ter­mi­no­logiaa, mutta elävän elämän koke­muk­sille me kajau­tamme kolme hur­raa­huutoa. Siis niille pie­nille tie­don­mu­ruille, jotka asiakkaan mie­lestä voivat olla epä­olen­naisia tai arki­päi­väi­syy­dessään mel­keinpä noloja. Juuri ne antavat kou­lu­tukseen sen mausteen, josta asiak­kaamme Buil­derin tuntevat.

Kyllä, Builder on se kou­lu­tus­työkalu, jossa oppi­misen takaa rea­lis­tinen toi­min­taym­pä­ristö ja osal­lis­ta­minen. Työ­elämän tosi­ti­lanteet ja vuorovaikutus.

À la Apprix developer

Toi­mit­tajana ja vies­tinnän ammat­ti­laisena myönnän olevani kou­kussa Buil­derin mah­dol­li­suuksiin. Luo­vuuden, tari­nal­lis­ta­misen, tiedon jaka­misen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen kan­nalta mah­dol­li­suudet ovat rajat­tomat. Moni­puo­lisen työ­kalun lisäksi Apprixin salainen ase on tiimi, joka työstää eteenpäin asiakkaan toi­veita ja työ­kalun toi­min­nal­li­suutta, peda­go­giikkaa ja käy­tet­tä­vyyttä kaiken aikaa uusissa ympä­ris­töissä ja uusin tavoin. 

Esi­mer­kiksi eräs Apprixin visio­nääri, Mimosa, kehitti ihanan dialogi-ele­mentin, jossa sisäl­lön­tuottaja pääsee tekemään omia sarjakuvia. 

Näin:

Ongel­man­rat­kai­si­jamme Jyri taas kuuli sisäl­lön­tuot­tajien avun­huudot, ja avasi kym­menet eri­laiset Builder-ele­mentit avoimeen valikkoon, josta ne sai napattua kou­lu­tukseen kuin mus­tikat mät­täästä. Tämä nopeuttaa työtä ja sel­keyttää kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuksien hallintaa.

Builder-bon­garin lego­laa­tikko – Nappaa palikka kyytiin ja ala rakentaa!

Psst, arvoisa asiak­kaamme: Mimosan ja Jyrin lisäksi Apprixin riveissä on mui­takin deve­lo­pe­reita, joiden ansiosta Builder on alati moni­puo­li­sem­maksi ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäksi kehittyvä työkalu. Kuka tietää – ehkä he juuri nyt kehit­tävät ja tes­taavat sel­laista Builder-omi­nai­suutta, josta tulee teidän orga­ni­saa­tionne LMS-hitti.

Minulla on sinulle viesti, sinä oman yri­tyksesi visio­nääri: Vastaat sitten vies­tin­nästä, HRD:stä tai vaikkapa myyn­nistä: Apprix Builder® on help­po­käyt­töinen kou­lu­tus­työkalu, jossa vain oma mie­li­ku­vi­tuksesi on rajana sille, miten teidän yri­tyk­ses­sänne panos­tetaan hen­ki­löstön osaa­miseen ja datan hallintaan.

Viestin muo­toiluun on monia tapoja: Yksi pai­nottaa asian­tun­ti­juutta ja vahvaa dataa, toinen osal­lis­tavaa otetta ja moti­vointia, kolmas pitää kou­lu­tet­tavat otteessaan sekä tie­dolla että tunteella. 

Myös datan hyö­dyn­tä­miseen, sta­tis­tiikkaan, inte­graa­tioihin ja tilas­tointiin on lukuisia mahdollisuuksia.

Hipottaako?

Hipo­tuk­sesta puhuttiin aikoinaan meillä Savossa, kun joku asia jäi kiin­nos­tamaan & kut­kut­tamaan mieltä. Buil­derin ele­men­teillä on hipottava vaikutus.

Ilo­uu­tinen hipo­tusta pote­ville: Me Apprixilla tar­joamme ilmaisen demoe­sit­telyn Apprix Buil­de­rista kiin­nos­tu­neille. Siinä meidän asian­tun­ti­jamme esit­tävät vaih­toehdon van­hojen kou­lu­tusten power­point-sisäl­löille: havain­nol­lis­tavia Builder-sisältöjä ja toi­min­nal­li­suuksia, jotka kou­kut­tavat sekä kou­lu­tusten teki­jöitä että koulutettavia.

Varoitus hipo­tusta pote­ville: Demo toden­nä­köi­sesti lisää hipo­tusta enti­sestään. Niin kävi minullekin.

Kirjoittaja

Miia Krause

Media and Content Pro­duction Manager

Apprix Oy

miia.krause (at) apprix​.fi

5 kysymystä HR-ammattilaisille:

  1. Mil­laista osaa­mista orga­ni­saation eri ammat­ti­laiset tarvitsevat?
  2. Miten kou­lutus edistää par­haiten käy­tännön osaa­mista & motivaatiota?
  3. Miten var­mis­tetaan kai­kille yhden­ver­tainen osaa­misen mittaus, tavoit­teiden mää­rittely ja sään­nöl­linen koulutustarve?
  4. Voi­daanko työn­te­ki­jöiltä kerätty tieto ja kokemus val­jastaa hyö­dyl­li­seksi dataksi?
  5. Voi­daanko kerätty data muuttaa osaksi koko orga­ni­saation toi­mintoja ja jat­kuvaa kehitystyötä?