Apprixin Helpdeskistä vastaa italialaissuomalainen Helena Kekkonen. Miten kiitetyllä palveluasenteella varustettu ammattilainen kohtaa verkkokoulutusten tekijöiden toiveet ja kysymykset?

Mottoni työssä

Näemme asiak­kaamme kut­sut­tuina vie­raina juhlaan, jota me isän­nöimme. Meidän teh­tä­vämme joka päivä on tehdä asia­kas­ko­ke­muksen jokai­sesta tär­keästä vai­heesta hieman parempi.

Helena, ins­pired by Jeff Bezos

We see our cus­tomers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s our job every day to make every important aspect of the cus­tomer expe­rience a little bit better.

Jeff Bezos

Vie­raan­va­raisuus on minulle erittäin tärkeä ja mer­ki­tyk­sel­linen asia. Otan vaka­vasti jokaisen asiak­kaamme pyynnön, ja jokaisen kysy­myksen. Asia­kastuki ei ole pel­kästään tek­nistä ammat­ti­taitoa, vaan se vaatii myös asiak­kaiden huo­mioo­not­ta­mista ja halua kuun­nella heidän tarpeitaan. 

Kaikki asiak­kaamme ovat minulle tärkeitä.

Olet yhteydessä monenlaisiin asiakkaisiin viikottain – osaatko sanoa millainen on tyypillinen Builderin käyttäjä?

Builder pal­velee monen­laisia kou­lu­tusten teki­jöitä. Kou­lu­tuksia voivat rakentaa kaikki joh­ta­jista HR-hen­ki­löstöön ja esi­mer­kiksi tur­val­li­suu­desta vas­taaviin pereh­dyt­täjiin raken­nus­työ­mailla tai tuotantolaitoksissa.

Millaista ohjausta käyttäjät saavat Builderissa verkkokoulutusten tekoon?

Pyrimme kaikin keinoin ja mah­dol­li­simman nopeasti kor­jaamaan ilmoi­tettuja ongelmia ja haas­teita Buil­derin käy­tössä. Olen kir­jannut asiak­kailta tulevat palautteet ja genee­riset kysy­mykset ylös, ja niitä hyö­dyn­netään Buil­derin Help- ja FAQ -sivuilla. 

Asia­kas­pa­lautteet ovat meille kul­taisia, koska pyr­ki­myk­semme on auttaa ja tukea Buil­derin käyttöä kaikin tavoin.

Viestisi Builder-koulutusten tekijöille?

Olen nähnyt todella upeita ja mes­ta­ril­lisia Builder-kou­lu­tuksia: “Har­joitus tekee mestarin”. 

Käyt­täkää roh­keasti eri ele­menttejä, värejä ja kuvia! Ne lisäävät vuo­ro­vai­kut­tei­suutta, ja tekevät kou­lu­tuk­sista lop­pu­käyt­tä­jille mielenkiintoisemmat.

Kirjoittaja

Helena Kek­konen

Service Desk Manager

Apprix Oy

Oppi­misen avain á la Helena:

Vivere est cogitare. Elä­minen on ajattelemista.

Cicero