Apprix Builder® - En lösning för interaktivt lärande

Interaktiv online-utbildning med Apprix Builder är ett effektivt sätt att introducera en anställd, kund eller partner till ett nytt jobb eller ämne - var som helst, när som helst.

Apprix Builder® är en SaaS-tjänst som gör det enkelt att för­verkliga hög­kva­li­tativa online-utbild­ningar på egen hand, när tjänsten har imple­men­terats. Vi erbjuder våra kunder teknisk support och använ­dar­ut­bildning, samt ett starkt fokus på datain­samling, exper­tis­utbyte, syste­min­teg­ration och statistik.

Styr­korna i Apprix Builder®-utbildningsverktyget är använ­dar­vän­lighet, inter­ak­ti­vitet, vali­dering av inlärning, stark sta­tistik och möj­lig­heten till mångsidiga integ­ra­tioner. Builder är kom­pa­tibel med de flesta HR-system, LMS och åtkomst­kon­troll­system, och den fun­gerar sömlöst i alla nätverksmiljöer.

Utgångspunkten är ett motiverande och deltagande lärande

Om ditt mål är moti­verad och kunnig per­sonal tar vi hand om resten.

Se exempel på våra utbildningsämnen:

Verkkokoulutusten aiheita.

Känner du till dina utbildningsbehov?

Med 20 års erfa­renhet vet vi att iden­ti­fi­ering av kom­pe­tens­glapp är en bra startpunkt.

Sätt av lite tid för din egen demo och lär dig att enhetlig, lät­tanvänd och effektiv online-utbildning är ett enklare mål för alla än man kan tro.

Säker och pålitlig SaaS-tjänst för avancerad användning

Den pålitliga kva­li­teten på våra utbild­ningar garan­teras av den beprövade och säkra SaaS-tjänsten, mer än 1 500 pub­li­cerade Builder-utbild­ningar och 80 000 Builder-använd­ningar per månad. 

Bland våra nyc­kel­kunder hittar du ett antal finska och inter­na­tio­nella företag: YIT, Fazer, Atria, Gasum, Finavia, Elenia, Kekkilä, Konecranes, Orion, SOL Pal­velut och Altia. Tack vare dem kan en Builder-utbildning nå tusentals anställda.

Allt det här möjliggör Apprix Builder®:

 • Utvär­dering av mål­gruppen och målen
 • Tjänsten utformas i enlighet med kundens visuella instruktioner
 • En SaaS-tjänst som kan han­teras av olika webb­läsare oavsett tid och plats
 • Lät­tan­vända och del­ta­gande utbild­ningselement
 • Sta­tistik och integ­ra­tioner med olika system
 • Kart­läggning och veri­fi­ering av kompetens
 • Enhetlig utbild­ningsbas för ett obe­gränsat antal användare
 • Peda­go­giskt utformad inlärningsprocess
 • Moti­vering och sparrning av användarna
 • Användning av berät­tande och gamification
 • Pre­sen­ta­tions­grafik och visuella observationsmodeller
 • Pilot­grupp­s­testning och lan­sering av utbildningar
 • Underhåll av stan­darder och cer­ti­fikat genom regel­bundet för­nyande av utbildningar
 • Kon­ti­nu­erlig insamling av data från önskade målgrupper
 • Skol­nings­helhet som är lätt att imple­mentera och hantera 

Vad sägs om nyckelfärdigt innehållspaket?

Vi för­verk­ligar kom­pletta NYC­KEL­FÄRDIGA online-utbild­ningar, som inklu­derar ett kund­spe­cifikt visuellt utseende, pla­nering, inne­hålls­pro­duktion, datain­samling och statistik.

Du kan också välja teknisk assi­stans, väg­ledning, sparring, kva­li­tativ inne­hålls­pro­duktion för alla behov - det vill säga exakt det stödet som våra kunder behöver för att upp­rätt­hålla kon­ti­nu­erlig inlärning och moti­vation hos sina anställda.

Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov