Kriisin sattuessa yrityksesi toimintakyky punnitaan. Nyt jos koskaan tehokas perehdytys on tarpeen, oli kyse äkillisestä etätöihin siirtymisestä, sisäisen viestinnän ja toimintakulttuurin kirkastamisesta tai uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. 

Lukui­sissa yri­tyk­sissä on etä­töitä tehty jo pitkään, mutta koro­na­kriisin kes­kellä kotona työs­kentely on saanut uudet mit­ta­suhteet. Etä­työs­ken­telyä voidaan vah­vistaa eri­lai­silla verk­ko­kou­lu­tuk­silla ja -pereh­dy­tyk­sillä, joiden avulla on mah­dol­lista oppi­misen lisäksi kerätä tietoa vaikkapa työn­te­ki­jöiden koke­muk­sista, mie­li­pi­teistä tai vinkeistä.

Laa­ja­mit­taista etä­työs­ken­telyä on kyettävä joh­tamaan niin, että poik­keuk­sel­li­sissa oloissa työn­te­kijät kyke­nevät lamaan­tu­misen sijaan loistamaan.

Kou­lu­tus­asian­tun­ti­jamme Martin Björksten

Nor­maa­lio­loissa paikan päällä pidet­tävät kou­lu­tukset on nyt hyvä siirtää verkkoon mah­dol­li­suuksien mukaan, jotta kon­taktit saadaan pidettyä mini­missä. Apprix siirtää kaikki yri­tyksesi kou­lu­tukset verkkoon van­kalla koke­muk­sella ja ammat­ti­tai­dolla. Olemme lis­tanneet askel­merkit kou­lu­tusten verkkoon vie­mi­seksi, näiden vinkkien avulla täy­tämme yhdessä kaikki verkkokoulutustarpeesi.

Millaisia koulutustarpeita yritykselläsi on?

Jär­jes­te­täänkö yri­tyk­sessäsi tällä het­kellä live-kou­lu­tuksia tai olisiko sel­lai­sille tar­vetta, mutta haluatte välttää kon­takteja? Aiemmin itses­tään­sel­västi paikan päällä pidetyt kou­lu­tukset voivat toimia kus­tan­nus­te­hok­kaammin, jous­ta­vammin sekä peda­go­gi­sesti eheämmin jos opetus siir­retään verkkoon. Verk­ko­kou­lutus mah­dol­listaa myös vuo­ro­vai­kut­teisen oppi­misen, jonka avulla opittava sisältö sisäis­tetään syvällisemmin.

Uusien toi­min­ta­ta­pojen myötä uusien kou­lu­tus­tar­peiden kar­toit­ta­minen on tär­keämpää kuin koskaan.

Onko yri­tyk­sessäsi tar­vetta täs­mentää etä­työs­ken­te­ly­käy­täntöjä tai jakaa vinkkejä työ­ta­voista? Entä vies­tintä, tie­tä­vätkö työn­te­kijät, miten mah­dol­lisiin haas­tat­te­lu­pyyn­töihin tai muiden ulko­puo­listen tie­dus­te­luihin vas­tataan? Miten toi­mitaan jos työ­ka­ve­rilla havaitaan oireita koro­nasta? Sel­keiden käy­tän­töjen ja yhteisten peli­sään­töjen sekä vahvan hen­ki­lö­joh­ta­misen mer­ki­tystä näissä poik­keus­o­loissa ei voi liikaa korostaa.

Jatketaan pohdintaa; olisiko statistiikan keräämisestä hyötyä?

Builder-työkalu tilastoi halu­tessasi kou­lu­tuk­sista ker­tyvää tietoa. Pal­velun kautta sinulla on pääsy suo­ri­tus­mer­kin­töihin, joista näet mm. käyt­täjien osaa­mis­pro­fiilit, käyt­tä­jä­pa­lautteen sekä käyt­tä­jiltä kerät­tävät ideat ja näke­mykset. Jokainen Builder-kou­lutus taipuu integroi­ta­vaksi eri jär­jes­telmiin, joten suo­ri­tus­mer­kinnät on mah­dol­lista lähettää esi­mer­kiksi Int­ra­nettiin, LMS-jär­jes­telmään, HR-jär­jes­telmiin, tie­to­kan­toihin sekä lukuisiin muihin tietojärjestelmiin.

Ota yhteyttä Apprixiin ja kerro tarpeistasi

Meiltä saat rää­tä­löidyt rat­kaisut sekä juuri yri­tyksesi näköisen kou­lu­tuksen. Voit tilata Apprixilta täyden pal­velun paketin, johon kuuluu tar­vit­tavat suun­nit­te­lu­pa­la­verit, sisällön suun­nittelu ja toteutus sekä lop­pu­tuotteen testaus. Sisäl­tö­suun­nittelu kattaa tar­peittesi mukaan teh­tävien suun­nit­telun, tekstit, gra­fiikan sekä kuvat. 

Jos sinulla on valmis kou­lutus, jonka haluat siirtää verkkoon, voimme työstää val­miiden mate­ri­aa­liesi poh­jalta uuden kou­lu­tuksen. Täysin uutta kou­lu­tusai­hetta voimme työstää yhdessä tai sisäl­lön­tuot­ta­jamme voivat rää­tä­löidä kou­lu­tuksen juuri sinun tar­pei­siisi. Myyn­ti­pääl­lik­kömme Martin Björksten luo kanssasi suun­ta­viivat, joiden avulla yri­tyksesi luot­sataan krii­siai­kojen läpi voittajana. 

Mar­tinin tavoitat nume­rosta +358 40 706 3871 tai säh­kö­pos­tio­soit­teesta martin.bjorksten(at)apprix.fi.