Tänä syksynä on tullut kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Apprix perustettiin. On varmasti sanomattakin selvää, että kahden vuosikymmenen aikana eLearning on ottanut aimo harppauksen eteenpäin. Apprixin perustajajäsen Jesse Jokinen on ollut mukana koko 20-vuotisen taipaleen ajan. Tässä blogipostauksessa hän kertoo kuljetusta matkasta.

2000-luvun alussa, samoihin aikoihin, kun Apprix perus­tettiin, oppi­­­misympäristöt olivat lähinnä sisäiseen käyttöön olevia, HR-osaston omia sivuja, joiden kou­lu­tus­si­sältö koostui pääosin eri­lai­sista PDF- ja PPT-tie­dos­toista. Täl­lai­senaan jär­jes­telmät eivät pal­velleet tar­peita kovinkaan hyvin, sillä ei ollut helppoa tapaa var­mistaa, oli­vatko kou­lu­tet­tavat oppineet ja sisäis­täneet asiat. Jär­jes­tel­missä ei myöskään ollut kanavia, joiden kautta oppijat oli­sivat saaneet ideoitaan ja kysy­myk­siään eteenpäin.

eLearningin potentiaali

Me näimme tuolloin jo eLear­ningin poten­ti­aalin, mutta koimme, että sisällöt eivät olleet tuolloin toi­mivia. Uusiin oppi­mi­sym­pä­ris­töihin oli lai­tettu samat sisällöt, joita oli käy­tetty aikai­sem­minkin, eikä sisäl­löissä huo­mioitu ollenkaan uuden­laista käyt­tö­ti­lan­netta. Tähän tar­peeseen perus­tettiin Apprix - halusimme tarjota parempia ja laa­duk­kaampia  eLearning-sisältöjä, joiden kautta tyl­säs­täkin aiheesta saa­taisiin mie­len­kiin­toinen koulutus.

Hou­kut­te­le­vuutta sisäl­töihin läh­dimme etsimään pelil­lis­tä­misen kautta. Pelil­lis­te­tyissä kou­lu­tuk­sissa par­haaksi puo­leksi koettiin osal­lis­tavuus, ja osal­lis­ta­vista kou­lu­tuk­sista onkin muo­dos­tunut lii­ke­toi­min­tamme ydin. Osal­lis­ta­mista voi hyö­dyntää kai­kissa verk­ko­kou­lu­tuk­sissa, vaikka ne eivät olisi pelillistettyjä. 

Ratkaisuja myös ulkoisille kohderyhmille

Melko pian yri­tyk­sillä syntyi tar­peita kou­luttaa myös ulkoisia koh­de­ryhmiä, kuten heidän toi­mi­pai­koissaan liik­kuvia tava­ran­toi­mit­tajia, huol­to­miehiä tai sii­voojia. Tämän myötä tar­vetta tuli myös esi­mer­kiksi käyt­tä­jä­tun­nis­tuk­selle. Ulkoisten koh­de­ryhmien pal­ve­le­miseen on ajan myötä kehi­tetty Apprixilla monia rat­kaisuja (kuten muis­tutus van­he­ne­vasta suo­ri­tuk­sesta), joita voidaan jous­ta­vasti ja hel­posti laittaa myös yksit­täisiin kou­lu­tuksiin. Tästä onkin muo­dos­tunut yksi Apprixin vah­vuuk­sista - toi­mivat rat­kaisut myös ulkoisten koh­de­ryhmien kouluttamiseen.

Nykyään on myös hyvin taval­lista, että kou­lu­tus­suo­ri­tuksiin liit­tyvää tietoa siir­retään eri jär­jes­telmien (kuten HR-, LMS- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­telmien) välillä. Eri­laisia inte­graa­tioita on tehty jo usean vuoden ajan, mutta vii­meisen parin vuoden aikana niiden kysyntä on kas­vanut runsaasti.

Tällä hetkellä nousussa “blended learning”

Inte­graa­tioiden lisäksi tällä het­kellä suo­sittua verk­ko­kou­lut­ta­mi­sessa on sen yhdis­tä­minen kas­vo­tusten käy­täviin sisäl­töihin eli niin sanottu “blended learning”. Esi­mer­kiksi eräällä asiak­kaal­lamme on verk­ko­kou­lu­tuksia, joiden avulla teo­riao­suudet käydään läpi. Niiden jälkeen on lähi­kou­lu­tus­päivä, jossa voidaan kes­kittyä käy­tännön asioihin, kun kai­killa kou­lu­tet­ta­villa on jo poh­ja­tiedot aiheesta.

Verk­ko­kou­lu­tusten teke­miseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan tilanne ja tarpeet mää­rit­te­levät kus­sakin tilan­teessa, miten kou­lutus kan­nattaa jär­jestää. Antaisin ylei­sesti vin­kiksi kui­tenkin, että kou­lu­tet­tavaa kan­nattaa osal­listaa ja kou­lu­tuk­sissa kan­nattaa aina hyö­dyntää käy­tännön esimerkkejä.

Kohti tulevaa

eLear­ningin tule­vai­suu­den­nä­kymät näyt­tävät tällä het­kellä varsin hyviltä. Viime aikojen maa­il­man­ti­lanne on vauh­dit­tanut eri­laisten verk­ko­kou­lu­tuksien käyt­töön­ottoa ja niiden suosio näyttää kas­vavan yri­tyk­sissä enti­sestään. Uskon, että tule­vai­suu­dessa verk­ko­kou­lu­tuksia opitaan käyt­tämään orga­ni­saa­tioissa vielä entistä moni­puo­li­semmin ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­semmin. Tässä me Apprixilla olemme mie­lel­lämme orga­ni­saa­tionne tukena - jo kah­den­kym­menen vuoden kokemuksella.

Kirjoittaja

Jesse Jokinen

Managing Partner

Apprix Oy

puh. +358 40 501 9150

jesse.jokinen (a) apprix​.fi