Kaikille yhteinen ja osallistava verkkokoulutus edistää työturvallisuutta. Meillä apprixlaisilla on sama tavoite kuin asiakkaillamme – nolla tapaturmaa työssä. 

Kun asiakas ottaa puheeksi työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksen, ensim­mäiset kysy­mykset liit­tyvät usein toi­miala- tai yri­tys­koh­taisiin pain­opis­teisiin. Haas­teisiin ja mah­dol­li­suuksiin, joihin yri­tyk­sessä kiin­ni­tetään eri­tyistä huo­mioita. Ris­keihin, jotka liit­tyvät joskus yksit­täisiin pro­ses­seihin, mutta joiden sujuvuus on kenties koko lii­ke­toi­minnan perusta.

Usein läh­tö­ti­lanne on se, että yri­tyksen tur­val­li­suus­kou­lu­tuksiin on uhrattu val­ta­vasti resursseja heikoin tai epä­varmoin tuloksin. Jokainen pereh­dytys kuor­mittaa esi­miehiä: kou­lu­tusai­neistot ja toteu­tus­tavat vaih­te­levat. Pahim­millaan yleisen työ­tur­val­li­suuden taso heik­kenee, osaa­misen var­mis­ta­minen puuttuu ja seuraa jopa vakavia työ­ta­pa­turmia. Tämä taas johtaa entistä suu­rempaan kou­lu­tus­tar­peeseen, resurssien jat­kuvaan riit­tä­mät­tö­myyteen ja edelleen; kou­lu­tusten puut­teel­liseen laatuun.

Tässä ora­van­pyö­rässä ajatus kai­kille yhte­näi­sestä, moti­voi­vasta ja käy­tän­nön­lä­hei­sestä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sesta tuntuu täy­del­li­seltä. Yhte­näinen sisältö ja oppi­misen var­men­ta­minen rajat­to­malle mää­rälle ihmisiä - suo­ri­tet­ta­vaksi missä vain, milloin vain.

Työ­tur­val­lisuus on ollut yksi Apprixin hen­ki­lös­tö­kou­lu­tusten avain­teema jo vuo­desta 2001. Satojen tur­val­li­suus­kou­lu­tusten ohessa meille on ker­tynyt tietoa muut­tu­vista käy­tän­nöistä, eri toi­mia­loista ja työ­koh­teista suh­teessa esi­mer­kiksi viran­omais­oh­jeisiin, laa­tus­tan­dar­deihin ja lakipykäliin.

Mitkä ovat ensimmäiset askeleet toimivaa työturvallisuuskoulutusta suunniteltaessa?

1. Mitkä ovat kon­kreet­tiset & mitat­ta­vissa olevat tavoitteet?

Hen­ki­löstön opetus ei riitä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksen tavoit­teeksi. Miten kou­lutus edistää nollan tapa­turman tavoi­tetta kou­lu­tet­tavan arki­sessa työssä. Mitkä tur­val­li­suus­nä­kö­kulmat ovat oleel­lisia, ja miten vah­vistaa yhtaikaa sekä yksilön omaa vas­tuuta että yri­tyksen yhteistä agendaa? Oppi­misen ja ymmär­tä­misen me Apprixilla var­mis­tamme case-esi­merkein simu­loi­malla työ­elämän tosi­ti­lan­teita. Oman toi­min­taym­pä­ristön ja työ­ti­lan­teiden tun­nis­ta­minen kiin­nittää kou­lu­tet­tavan huomion ja motivoi häntä sisäis­tämään tärkeät tur­val­li­suus­nä­kö­kulmat. Ja kun tavoit­teena on parantaa kou­lu­tet­tavan ymmär­rystä ja käy­tännön taitoja, myös tavoit­teiden toteu­tu­minen on mitattavissa.

2. Kenelle kou­lutus on suunniteltu?

Koh­de­ryhmän tie­dos­ta­minen takaa sen, että viesti saadaan perille mah­dol­li­simman tehok­kaasti. Me Apprixilla panos­tamme peda­go­giikkaan, koska tur­val­li­suus­ky­sy­myk­sissä ymmär­tä­minen on sekä yksilön että orga­ni­saation etu. Siksi Apprix Builder® kou­lu­tukset puhut­te­levat käyt­täjää hen­ki­lö­koh­tai­sella tasolla. Kiin­ni­tämme huo­miota eri­laisiin oppi­joihin työ­mailla tai toi­mis­toissa. Esi­mer­kiksi moni­kie­lisen hen­ki­löstön kan­nalta visu­aa­lisuus ja digi­taa­liset havain­to­työ­kalut ovat ymmär­tä­misen A ja O. Toteu­tamme kou­lu­tuksen tar­vit­taessa eri kie­li­ver­sioina ja vaikkapa eri­laisten työ­roolien mukaisin lisätehtävin.

3. Miten kou­lutus edistää vuorovaikutusta?

Hyvä kou­lutus osal­listaa ja kerää palau­tetta. Näin saadaan kerättyä osal­lis­tu­jilta valtava määrä dataa ja kar­toi­tetaan tehok­kaasti esi­mer­kiksi yksit­täisiä työ­tur­val­li­suus­ha­vaintoja tai kehi­tystyön kan­nalta olen­naisia läheltä piti -tilan­teita. Toi­saalta sta­tis­tiikan pain­opiste on oppi­misen var­men­ta­mi­sessa ja tulosten mit­taa­mi­sessa. Inte­graa­tioiden avulla var­mis­tetaan että Builder-kou­lu­tusten suo­ri­tus­mer­kinnät näkyvät ajan­ta­sai­sesti esim. HR-jär­jes­tel­mässä, ja tieto suo­ri­te­tusta kou­lu­tuk­sesta voidaan yhdistää vaikkapa kulun­val­vontaan tai luot­ta­muk­sel­lisia tietoja sisäl­täviin jär­jes­telmiin. Näin saadaan hyö­dyn­nettyä yhtä tietoa monessa orga­ni­saation kriit­ti­sessä jär­jes­tel­mässä tietoturvallisesti.

Tehokas työturvallisuuskoulutus – tuhansia tapoja, yksi tavoite

Kou­lu­tuksen toteu­tuk­sessa mah­dol­li­suuksia on rajat­to­masti: suun­nit­telun ete­ne­minen on kiinni koh­de­ryh­mästä ja tavoit­teista, toi­mia­lasta, yri­tyksen arvo­poh­jasta ja toi­min­ta­kult­tuu­rista, halu­tuista inte­graa­tioista ja toi­min­noista, stan­dar­deista ja juridiikasta.

Ota haltuun myös kump­panit - Tur­val­li­suus­kou­lutus voidaan jakaa myös yri­tyksen yhteis­työ­kump­pa­neille – esi­mer­kiksi siivous- tai kiin­teis­tö­työn­te­ki­jöille, joiden halutaan toi­mivan yhteisten ohjeiden mukai­sesti tur­val­li­suuden optimoimiseksi.

Oheisten vinkkien lisäksi näkisin yhteisenä tekijänä tavoitteen: NOLLA TAPA­TURMAA TYÖSSÄ. Se on vahva viesti sekä yri­tyksen hen­ki­lös­tölle että ulko­puo­li­sille: Täällä väli­tetään ihmisistä.

Kirjoittaja

Mikko Eske­linen

Managing Partner

Apprix Oy

puh. +358 40 078 7738

mikko.eskelinen (a) apprix​.fi

Tie­sitkö?

Kun saat tietoa työ­tur­val­li­suu­desta verk­ko­kou­lu­tuksen muo­dossa, valitset itse kou­lu­tuk­selle haluamasi ajan ja paikan. Digi­taa­lisuus on siis osa käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syyttä, kuten ovat Buil­derin muutkin avut: vuo­ro­vai­kutus, moti­vointi ja peda­go­gi­sesti muo­toiltu rakenne. 

Tämä on meidän omak­su­mamme toi­min­tatapa, joka tähtää tiedon ymmär­tä­miseen ja sisäis­tä­miseen käy­tännön kautta, selkein työ­kaluin ja mitat­tavin tuloksin.

Faktaa

Olemme Vastuu Groupin partneri  ja luo­tettava kumppani. Toi­mimme myös glo­baalin tason yhteis­työssä työ­tur­val­li­suu­desta, HR-kehi­tys­työstä ja juri­dii­kasta vas­taavien asian­tun­ti­joiden kanssa.