MEDIA­TIEDOTE 9/2020

Lisääntyneet koronavirustartunnat ja toisaalta välinpitämättömyys koronasuositusten noudattamisessa on aiheuttanut huolta, jota Apprix Oy pyrkii ehkäisemään osallistavan verkkokoulutuksen keinoin.

Kun pieni suo­ma­lais­yritys kertoo jaka­vansa Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­toksen (THL) tuot­tamaa koro­na­tietoa ilmai­seksi asiak­kailleen, toi­menpide ei vaikuta kum­moi­selta. Vai vaikuttaako?

Apprix Oy:n avai­na­siak­kaitten piiriin kuu­luvat sel­laiset suomalaiset/​kansainväliset yri­tykset kuin esi­mer­kiksi YIT, Valmet Auto­motive, Fazer, Atria, Gasum, Finavia, Elenia, Kekkilä, Konec­ranes, Orion, SOL Pal­velut ja Altia.

Varo­vaisen arvion mukaan hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus­temme piiriin kuuluu kym­meniä tuhansia työn­te­ki­jöitä Suo­messa ja ulko­mailla. Toi­vomme, että ilmainen MEIDÄN HYGIENIA -kou­lutus tavoittaa mah­dol­li­simman monia eri teh­tä­vissä toi­mivia työn­te­ki­jöitä, joiden suo­jaa­minen virus­tar­tun­noilta on ensiar­voisen tärkeää myös meille.

Mikko Eske­linen, Managing Partner, Apprix

Eske­lisen mukaan ne yri­tykset, joissa panos­tetaan digi­taa­lisiin hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuksiin, ovat nyt vah­voilla, mutta toi­saalta monet suo­ma­lais­yri­tykset ovat isojen haas­teiden edessä. Esi­mer­kiksi etätyön lisään­tyessä uusien digi­taa­listen työ­ka­lujen käyt­töönotto ja pereh­dy­tykset, työ­tur­val­lisuus, tie­to­tur­val­lisuus ja työssä jak­sa­minen huo­lettaa monia yri­tys­päät­täjiä ja HR-ammat­ti­laisia juuri nyt.

Meillä verk­ko­kou­lu­tuksia on aina tehty sangen eri­lai­sille työyh­tei­söille siis­ti­jöistä juris­teihin. Tässä hygie­nia­kou­lu­tuk­ses­sakin tavoit­teemme on osal­listaa eri­laiset työn­te­kijät miet­timään hygie­niaoh­jeiden ja omien toi­min­ta­ta­pojen mer­ki­tystä arjessa koko työyh­teisön kannalta.

Viranomaistietoa vuorovaikutteisella Builder-pohjalla

Ilmainen MEIDÄN HYGIENIA -kou­lutus on luotu Apprixin omassa Builder -oppi­mi­sym­pä­ris­tössä, jonka teho perustuu vuo­ro­vai­ku­tukseen ja peda­go­giikkaan. Käyt­täjää akti­voidaan poh­timaan omaa tilan­nettaan ja haas­tetaan häntä aiheen pariin sekä tie­to­si­sällöin että teh­tävin. Kou­lu­tuk­sessa ei kerätä eikä tal­lenneta hen­ki­lö­tietoja, eikä sen teke­minen sitouta mihihinkään.

Sekä Eske­linen että Apprixin toinen Managing Partner Jesse Jokinen ovat olleet ura­nuur­tajina luo­massa perustaa osal­lis­ta­ville ja tehok­kaille digi­taa­li­sille hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sille jo vuo­si­tu­hannen vaih­teesta asti. Ala on kehit­tynyt hui­keasti, mutta toi­saalta pelkät digi­taa­liset työ­kalut eivät tarjoa edel­ly­tyksiä käy­tännön tasolla toi­mivien kou­lu­tusten luomiseen:

Peda­go­giset mene­telmät ja vahva käy­tännön kokemus kul­kevat meillä rin­nakkain digi­taa­lisen inno­voinnin kanssa. Koemme, että käy­tän­nön­lä­heiset ja peda­go­gisin perustein raken­netut kou­lu­tukset paran­tavat hen­ki­löstön osaa­mista, moti­vaa­tiota ja yhtei­söl­li­syyden koke­musta, ja juuri nyt täl­laista panos­tusta tar­vitaan laa­jalla rin­ta­malla. Kyse on pidem­mällä aika­vä­lillä koko yri­tyksen lii­ke­toi­minnan tur­vaa­mi­sesta, Jokinen toteaa.

THL tarjoaa luo­tet­tavia läh­de­ai­neistoja myös yri­tysten hygieniakoulutuksiin.

Apprixin jakama MEIDÄN HYGIENIA -kou­lutus perustuu THL:n tie­to­si­säl­töihin, jotka sel­lai­senaan ovat monelle tuttuja, mutta kou­lu­tuksen tavoit­teena on sparrata ihmisiä pitämään suo­si­tuk­sista kiinni arki­sessa työssä.

Olemme eläneet rajoi­tusten ja suo­si­tusten kes­kellä jo puoli vuotta. Medias­sakin on nos­tettu esiin niitä tun­teita, joita tilanne saa yksi­löissä aikaan. Toi­silla huoli on lisään­tynyt tar­tun­ta­määrien taas kas­vaessa, kun taas toiset ovat jo kyl­läs­tyneet jat­kuvaan käsien­pesuun ja tur­va­vä­leihin. Meidän tavoit­teemme on muis­tuttaa siitä, että tilanteen pit­kit­tyessä varo­vaisuus ja suo­si­tusten nou­dat­ta­minen on ensiar­voisen tärkeää sekä yksi­löiden että työyh­tei­söjen kan­nalta, kertoo Jokinen.

Jokinen pai­nottaa myös yhdessä teke­misen merkitystä:

Pienenä suo­ma­lais­yri­tyksenä haluamme näyttää esi­merkkiä siitä, että jokainen panos viran­omais­oh­jeiden tuke­mi­seksi on tärkeä. Meillä kai­killa on mah­dol­lisuus ottaa osaa koro­na­vi­rus­tar­tun­tojen ehkäisemiseen.