Hyvää kansainvälistä äidinkielen päivää! Tänään on hyvä pohtia sitä, kuinka eri kieliä äidinkielenään puhuvat työntekijät ovat huomioitu yrityksessä, sekä kuinka työpaikalla varmistetaan, että kaikki ovat varmasti ymmärtäneet tärkeät perehdytykset ja koulutukset samalla tavalla.

Tie­sithän, että Apprixin kautta saa tärkeät kou­lu­tukset ja pereh­dy­tykset myös eri kie­lillä? Kun kou­lutus tehdään ensin yri­tyksen viral­li­sella kie­lellä, esi­mer­kiksi suo­meksi tai englan­niksi, saa samalla kään­nös­pohjan, johon käännös on helppo tehdä joko yri­tyksen sisällä tai kään­nös­toi­miston kautta. 

Tämän kään­nös­pohjan avulla Apprix saa hel­posti ja nopeasti luotua kie­li­versiot suoraan yri­tyksen käyttöön! Yhtä hel­posti yritys voi halu­tessaan myös itse tehdä kie­li­versiot Apprix Buil­derin avulla. Mikäli Apprix Buil­derin käyttö on vie­rasta, opet­tavat Apprixin osaavat sisäl­lön­tuot­tajat sen salat mie­lellään myös asiakkaille.

Kuva kieliversioista: sama kuva koulutuksesta suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Kaikkien tasavertainen oppiminen on koko yrityksen etu

Kie­li­ver­sioista on monia eri hyötyjä – luon­nol­li­sesti kukin oppii par­haiten omalla äidin­kie­lellään ja näin saadaan var­mis­tettua, että kaikki työ­pai­kalla ovat var­masti ymmär­täneet esi­mer­kiksi tie­to­suoja-, tur­val­lisuus- ja työ­hön­tu­lo­kou­lu­tukset samalla tavalla. 

Sil­loinkin, kun yri­tyksen viral­lisena kielenä on englanti, jota yri­tyk­sessä kaikki luul­ta­vasti osaavat ainakin jollain tasolla, on hyö­dyl­listä tuoda kui­tenkin esi­mer­kiksi legal-kou­lu­tukset saa­ta­ville usealla eri kie­lellä. Näin voidaan var­mistaa, että yri­tyksen lii­ke­toi­minta salai­suuk­sineen on var­masti käsi­tetty kaikkien kes­kuu­dessa oikein ja samalla tavalla, jolloin riski lii­ke­toi­mintaa vaa­ran­ta­ville vir­heille on pienempi. 

Työntekijäkokemus nousuun monikielisillä koulutuksilla

Myös työn­te­ki­jälle tulee ihan uudella tavalla huo­mioitu olo, kun kou­lu­tukset ja pereh­dy­tykset ovat saa­ta­villa hänen omalla äidin­kie­lellään. Samalla paranee niin työn­te­ki­jä­ko­kemus kuin työ­nan­tajaan sitou­tu­mi­nenkin. Työn­tekijä huomaa, että hänellä on mer­ki­tystä ja hänet halutaan integroida sekä osal­listaa yri­tyksen toimintaan. 

Yhtä aikaa myös työ­nantaja voi hel­po­tuk­sekseen var­mistua, että eri­kie­liset työn­te­kijät osaavat toimia oikein vaih­te­le­vissa tilan­teissa. Apprix Buil­derin avulla työ­nan­tajan on lisäksi helppo seurata, että kaikki tärkeät kou­lu­tukset ja pereh­dy­tykset ovat tehtynä jokai­sella, joiden työn­kuvaan niiden sisältö vai­kuttaa. Samalla eri­laiset ja eri­kie­liset kou­lu­tukset ja pereh­dy­tykset löy­tyvät kaikki samasta pai­kasta ja tietoa on hel­pompi hallita ja päivittää.

Antoisaa oppi­mista, oli äidin­kieli mikä tahansa! 

Kirjoittaja

Anni Immonen

Content Designer

Apprix Oy