Täällä kirjoittelee tradenomiopiskelija Pinja. Olen Apprixilla sisällöntuotannon parissa työharjoittelussa, ja harjoitteluni aikana olen jo kirjoittanut kaksi blogipostausta Builderista. Tämä on blogisarjani kolmas ja viimeinen postaus.

Har­joit­teluni on mennyt kivasti, ja oppi­minen Buil­deriin ja verk­ko­kou­lu­tusten tekoon liittyen on ollut suurta. Aloi­tinhan täysin nol­lasta Buil­derin suhteen ja nyt osaan tehdä kou­lu­tuksen itse­näi­sesti alusta loppuun. Jos sinä siellä olet vasta aloit­televa Builder-kou­lu­tusten tekijä, haluan sanoa, että työkalu ja verk­ko­kurssien teke­misen perus­asiat on mah­dol­lista ottaa haltuun nopeastikin. 

Har­joit­teluni alussa kyselin paljon muilta apuja ja vinkkejä. Koin sen hyväksi tavaksi oppia itse­näi­sesti kokei­le­misen ja tes­tai­le­misen ohella. Nyt en kui­tenkaan joudu enää kyse­lemään niin paljoa, vaan osaan jo tehdä rat­kaisuja itsenäisesti. 

Buil­derin ele­ment­ti­tyypit ovat tulleet minulle tutuiksi. Alkuun jouduin aina tes­tai­lemaan, miten min­käkin asian voisi toteuttaa Buil­de­rissa, mutta nyt keksin tapoja jo paremmin ilman kokei­lu­jakin. Tiedän siis, miten ele­menttejä kan­nattaa hyö­dyntää ja mil­laiseen tar­koi­tukseen mikäkin rat­kaisu sopii. 

Näin pro­sessi etenee, kun teen verkkokoulutusta:

  1. Luen mate­ri­aalit läpi huo­lella ja kirjaan mie­leeni tulleet ideat ylös
  2. Teen raken­ne­suun­ni­telman koulutuksesta
  3. Suun­nit­telen sisällöt ja rakennan ne Builderiin
  4. Asiakas saa kom­men­toida ensim­mäistä versiota
  5. Teen muu­tokset kom­menttien pohjalta

Näin helppoa osal­lis­tavan verk­ko­kou­lu­tuksen teko voi par­haim­millaan olla!

Nyt olen päässyt myös käyt­tämään ensim­mäi­sessä pos­tauk­sessa kai­pai­le­maani luo­vuutta. Eniten olen päässyt käyt­tämään sitä teh­dessäni kou­lu­tuksia alusta alkaen. Esi­mer­kiksi esi­tys­ta­pojen ja aiheeseen liit­tyvien teh­tävien kek­si­minen ovat olleet kohtia, joissa luo­vuutta on päässyt käyttämään.

Har­joit­teluni aikana olen oppinut paljon digi­taa­listen kou­lu­tusten teke­mi­sestä ja osaan luoda Buil­de­rilla kou­lu­tuksia itse­näi­sesti. En kui­tenkaan usko olevani vielä täysin valmis, vaan ajat­telen, että vie­läkin on asioita, joissa kehittyä. 

Koen, että tek­ni­sesti Buil­derin perus­käy­tössä ei ole enää uutta opit­tavaa vaan asiat liit­tyvät enem­mänkin vies­tin­näl­lisiin rat­kai­suihin. Kehitys ei kui­tenkaan ole enää niin selkeää kuin alussa, vaan asiat ovat pie­nempiä ja oppi­minen tapahtuu uusien koke­musten myötä.

Kirjoittaja

Pinja Pit­känen

Com­mu­nica­tions and Content Coordinator