Täällä kirjoittelee tradenomiopiskelija Pinja. Olen Apprixilla sisällöntuotannon parissa työharjoittelussa, ja harjoitteluni aikana kirjoitan kolme blogipostausta Builderista. Tämä on niistä toinen.

Nyt kun olen työs­ken­nellyt Buil­derin parissa enemmän, sen mah­dol­li­suudet ovat auenneet minulle sel­keämmin. Olen huo­mannut, että Buil­de­rissa on hyvät mah­dol­li­suudet kou­lu­tukseen kuin kou­lu­tukseen. Buil­de­rilla onnistuu myös suuren joukon kou­lut­ta­minen ja verk­ko­kurssin voi suo­rittaa itselle sopivaan kel­lon­aikaan - kätevää ainakin minun mielestäni. 

Moni­puo­listen toi­min­nal­listen ele­menttien avulla mah­dol­lista on niin vuo­ro­vai­kut­teisuus ja innos­ta­minen kuin käyt­täjän osal­lis­ta­mi­nenkin. Mie­lestäni parasta onkin, että kou­lu­tettava pääsee itse tekemään ja osal­lis­tumaan, eikä joudu pel­kästään istumaan verk­ko­luennon ääressä ja kuun­te­lemaan. Jotkut asiat toki ovat esi­tet­tä­vissä hyvin videon avulla, ja sii­henkin Buil­de­rissa on mah­dol­lisuus. Buil­deriin voi esi­mer­kiksi laittaa videon ja sen jälkeen muu­taman kysy­myksen videon aiheesta. Näin voit osal­listaa käyt­täjää ja pystyt var­mis­tamaan, että video on kat­sottu ajatuksella.

Käyt­täjän osal­lis­ta­minen on muu­tenkin helppoa eri­laisten teh­tä­väe­le­menttien kautta. Kou­lu­tuk­sesta tulee mie­lestäni osal­listava melkein kuin itsestään, kunhan vaan muistaa käyttää ele­menttejä moni­puo­li­sesti ja lisäillä joukkoon eri­laisia teh­täviä, kuten oikein/­väärin-väit­tämiä ja moni­va­lin­ta­teh­täviä. Teh­tävien jälkeen näet heti oikean vas­tauksen perus­te­luineen. Tykkään tästä, sillä tämä tukee oppimista.

Builder mah­dol­listaa myös datan kerää­misen. Esi­mer­kiksi pereh­dy­tyk­sessä voidaan kar­toittaa mie­li­kuvaa työ­nan­ta­jasta tai fii­liksiä ensim­mäisen työ­päivän suhteen. Myyn­ti­kou­lu­tuk­sessa taas voidaan vaikkapa kysyä, kuinka hyvin kou­lu­tettava tuntee myy­tävien tuot­teiden ominaisuuksia.

Sisäl­lön­tuot­tajan roo­lissa olen koh­dannut hyvin vähän haas­teita Buil­derin parissa ja useimpiin mie­tintää aiheut­ta­neisiin pulmiin olen saanut hyviä näke­myksiä ja vinkkejä sisäl­lön­tuo­tannon tii­mil­tämme. Välillä kui­tenkin olen kokenut aineiston rajaa­misen hieman haas­tavana. Jos aineistoa on paljon, sen rajaa­minen on tärkeää, jotta kou­lutus pysyy olen­nai­sessa asiassa, on moti­voiva eikä venähdä super­pit­käksi. Tii­vis­tä­minen on myös peda­go­gi­sesti perus­teltu ratkaisu.

Buil­derin moni­puo­lisuus mah­dol­listaa monia asioita, joita kaikkia ei var­masti tullut edes mai­nittua tässä pos­tauk­sessa. Ehkä en ole itsekään vielä löy­tänyt kaikkia mah­dol­li­suuksia. Buil­derin mah­dol­li­suudet saavat minut kui­tenkin innos­tu­neeksi ja odot­tamaan taas seu­raavaa uuden­laista projektia.

 

Kirjoittaja

Pinja Pit­känen

Com­mu­nica­tions and Content Coor­di­nator Trainee, Apprix Oy

Visu­aa­lisen mark­ki­noinnin opiskelija

Mietityttääkö uuden koulutustyökalun käyttöönotto?

Seuraa oman har­joit­te­li­jamme oppi­mis­polkua Buil­de­rissa - laa­dukkaan, vuo­ro­vai­kut­teisen Builder-kou­lu­tuksen raken­ta­minen ei ole niin vaikeaa, kuin ehkä luulet. Lue ensim­mäinen blo­gi­postaus: Har­joit­te­lijana Apprixilla - Ensi­ko­ke­mukseni Builderista