Tervetuloa tutustumaan uusiin nettisivuihimme, jotka ovat visuaaliselta ilmeeltään selkeämmät ja - kuten toivomme - entistä käyttäjäystävällisemmät. 

Uusilta net­ti­si­vuilta löydät aiempaa moni­puo­li­sempaa sisältöä, kuten asia­kas­ta­ri­noita. Asia­kas­ta­ri­noissa valitut asiakkaat ker­tovat omia koke­muk­siaan Apprix Builder® -verk­ko­kou­lu­tus­työ­ka­lusta sekä sen hyödynnettävyydestä.

Koko­simme sivus­tolle myös muu­tamia Builder-kou­lu­tuk­sista saatuja nimet­tömiä käyttäjäpalautteita:

”Pereh­dy­tystä oli todella miel­lyttävä tehdä. Se oli pirteä, innostava ja informatiivinen.”

Tyk­käsin. Ker­rankin testi, jota oli kiva tehdä.

Asia­kas­yri­tyk­semme tie­tävät, miten Builder-työ­ka­lusta saatu data auttaa kar­toit­tamaan esi­mer­kiksi yri­tyksen voi­ma­varoja tai kehi­tys­tar­peita, mutta näin dataa voidaan hyö­dyntää myös viestinnässä.

Pysythän kuulolla!

Tavoit­teemme on jul­kaista noin kuu­kauden kuluttua myös englan­nin­kie­linen apprix​.fi -sivusto. Myö­hemmin tänä vuonna apprix​.fi ilmestyy myös ita­liaksi ja ruotsiksi.

Haluatko antaa palau­tetta? Löy­dätkö net­ti­si­vuilta kaiken tar­vit­semasi? Jäikö jotain puut­tumaan tai jäikö jokin asia epäselväksi? 

Ota roh­keasti yhteyttä! Ehdota, anna palau­tetta tai kysy, jos jokin jäi mietityttämään.