HR-, myynti-, talous ja IT-perehdytykset

On lukemattomia tapoja hyödyntää Apprix Builder® vuorovaikutteisen oppimimisen pedagogiikkaa: talous, myynti, HR, IT, markkinointi ja strategian jalkautus. Tai tietosuoja, kyberturvallisuus ja GDPR. Tai nimeä sinä aihe – niin me esitämme siihen ratkaisun!

Apprix Builder® SaaS-pal­ve­lumme tuo lisä­arvoa yri­tysten eri osas­toille ja toi­min­ta­sek­to­reille. Käyt­töönoton jälkeen Apprix Buil­derin voi val­jastaa moneen: perus­pe­reh­dykset uusille työn­te­ki­jöille, myyn­ti­kou­lu­tukset, laite- tai tur­val­li­suus­kou­lu­tukset, tuo­te­kou­lu­tukset asiak­kaille … ideoin­nissa vain asiak­kaamme mie­li­ku­vitus on rajana. Builder jakaa ja kerää tietoa yri­tyksesi kai­killa toiminta-alueilla. 

Yksi koulutus – rajaton määrä oppijoita

Osaava ja moti­voi­tunut hen­ki­löstö on ylpeyden aihe jokai­selle asiakk­kaal­lemme. Jat­kuvan oppi­misen tiellä myös yhteis­työ­kump­panit, esi­mer­kiksi ali­hank­kijat ja asiakkaat, ovat tärkeä kohderyhmä. 
Kolme esi­merkkiä siitä, miten Apprix Builder® tuo lisä­arvoa asiak­kait­temme liiketoimintaan: 
  1. Myyn­ti­hen­kinen esittely yri­tyksen tuot­teista tai pal­ve­luista – mukana mah­dol­lisuus kar­toittaa asia­kas­tar­peita ja toimintaympäristöä!
  2. Koro­na­vuonna 2020 sään­nöl­linen kotona työs­ken­te­le­minen kak­sin­ker­taistui (Tilas­to­keskus 22.12.2020) Apprix Builder® tarjoaa val­miudet digi­taa­listen työ­ka­lujen ja etätyön hallintaan!
  3. Kattava tie­to­suoja on kiinni oikeista toi­min­ta­ta­voista – Apprix Builder® simuloi uhkia ja läheltä piti -tilan­teita vuo­ro­vai­kut­tei­sesti ja moti­voiden. Näin kar­toi­tetaan ole­mas­sao­levia riskejä ja paran­netaan työn­te­ki­jöiden valmiuksia.

Apprix Builder® – kehittyvä ja kattava verkkokoulutustyökalu

Haluatko että työn­te­kijäsi saavat sään­nöl­lisin väliajoin auto­maat­tisen muis­tu­tuksen suo­ri­tet­ta­vista verk­ko­kurs­seista? Vai olisiko syytä tar­kentaa kou­lu­tuk­sesta saa­tavan suo­ri­tus­mer­kinnän kri­tee­reitä? Tai ehkä haluat vain moti­voida ja kan­nustaa asian­tun­ti­jayh­teisöä entistä parempiin suo­ri­tuksiin ja uusiin inno­vaa­tioihin. Apprix Builder® on hel­posti muo­kattava ja moni­puo­linen työkalu, joka tarjoaa yhden­mu­kaisen kou­lu­tuksen eri­lai­sille kohderyhmille. 
Muis­tathan että omien työn­te­ki­jöiden lisäksi Builder-kou­lu­tuk­silla voidaan pereh­dyttää myös yhteis­työ­kump­panit ja asiakkaat valit­tuihin tuot­teisiin tai pal­ve­luihin. Builder tuo­te­kou­lutus on tehokas ja osal­listava markkinointityökalu. 
Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus