Kurser i HR, försäljning, ekonomi och IT

Det finns många olika sätt att utnyttja pedagogiken i Apprix Builder® interaktivt lärande: ekonomi, försäljning, HR, IT, marknadsföring och implementering av strategi. Eller dataskydd, cybersäkerhet och GDPR. Eller kom med ett ämne - så kommer vi med en lösning!

Vår Apprix Builder® SaaS-tjänst tillför värde till olika avdel­ningar och verk­sam­hets­sek­torer i före­taget. När Apprix Builder väl har imple­men­terats, kan den utnyttjas för många saker: grund­läg­gande intro­duk­tions­ut­bildning för nyan­ställda, för­sälj­nings­träning, utrustning- eller säker­hets­ut­bildning, pro­dukt­ut­bildning för kunder… det är endast våra kunders fantasi som sätter gränser. Builder delar och samlar in infor­mation inom alla verk­sam­hets­om­råden av ditt företag.

En utbildning - ett obegränsat antal elever

Kom­petent och moti­verad per­sonal är något som alla våra kunder är stolta över. Olika affärspartners, så som under­le­ve­ran­törer och kunder, är också en viktig mål­grupp på vägen till kon­ti­nu­erligt lärande.

Tre exempel på hur Apprix Builder® tillför värde till våra kunders verksamhet:

  1. För­sälj­nings­o­ri­en­terad pre­sen­tation av före­tagets pro­dukter eller tjänster - inklusive möj­lighet att kart­lägga kun­dernas behov och driftsmiljö!
  2. Under pan­de­miåret 2020 för­dubb­lades det regel­bundna arbetet hem­ifrån (Sta­tistik­cen­tralen 22.12.2020) Apprix Builder® erbjuder funk­tioner för han­tering av digitala verktyg och distansarbete!
  3. Omfat­tande data­skydd är beroende på rätt praxis - Apprix Builder® simu­lerar hot och poten­tiella olycks­tillbud inter­aktivt och moti­ve­rande. På så sätt kan man kart­lägga befintliga risker och för­bättra per­so­nalens färdigheter.

Apprix Builder® - ett utveckland och omfattande verktyg för online-utbildningar.

Vill du att dina anställda ska få en auto­matisk påmin­nelse om vilka online-kurser de behöver utföra? Eller behöver kri­te­rierna för till­delning av pre­sta­tions­an­teck­ningar för­tyd­ligas? Eller kanske vill du endast motivera och upp­muntra en expert­grupp för bättre pre­standa och nya inno­va­tioner. Apprix Builder® är ett mycket anpass­ningsbart och mångsidigt verktyg som erbjuder en enhetlig utbildning till olika målgrupper.

Kom ihåg, att förutom dina egna anställda kan Builder-utbildning också intro­ducera affärspartners och kunder för utvalda pro­dukter eller tjänster. Builder-pro­dukt­ut­bildning är ett effektivt och inklu­de­rande marknadsföringsverktyg.

Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov