eLearnings i lagstiftning och bolagsrätt

Lagar och förordningar, global företagsrätt, certifieringar och standarder - få av oss kan navigera i paragrafdjungeln helt på egen hand, men med rätt verktyg och expertis blir lärandet praktiskt och mätbart.

Man lär genom erfa­ren­heter: nationell och inter­na­tionell lag­stiftning och före­tags­spe­cifika affärs­me­toder är var­dagsjobb för oss på Apprix. Apprix Builder® är en digital lösning som främjar lärande och effektivt imple­men­terar standard- och cer­ti­fi­e­rings­ba­serade metoder för önskad mål­grupp – oavsett storlek eller plats. Builder-utbildning enga­gerar och upp­muntrar till lärande!

Lära ut och implementera arbetssätt 

Hur för­klarar man policyer, pro­cesser och rikt­linjer för anställda eller partners? Vad betyder Anti-Bribery, Insider Policy, Com­pe­tition Com­pliance och GDPR?  Eller hur lär man ut små fall­gropar och knep rela­terade till rutin­pro­ce­durer som hit­tills bara varit kända för de mest ruti­nerade kol­leger eller utvalda experter?

I Builder eLe­arning är inter­aktion och per­sonlig anpassning väsentliga kom­po­nenter. Utbild­ningen är byggt på en kom­bi­nation av gedigen kunskap och sparring, inno­vativ teknik och en CAN DO-attityd. Utöver allt detta samlar Apprix Builder® infor­mation, utforskar åsikter eller erfa­ren­heter och iden­ti­fierar framtida utveck­lings­po­tential, som en del av före­tagets statistikhantering. 

Kontinuerligt lärande, certifieringar och standarder

För att under­lätta han­te­ringen av stan­darder och cer­ti­fikat; med hjälp av Builder kan kom­pe­tensen mätas och upp­da­teras vid önskade tidsintervall.

Vill du att dina anställda ska få en regel­bunden auto­matisk påmin­nelse om vilka online-kurser de behöver utföra? Eller har kraven ändrats - ska kri­te­rierna för obli­ga­to­riska utbild­ningars pre­sta­tions­an­teck­ningar klar­göras? Apprix Builder® är ett mycket anpass­ningsbart och mångsidigt verktyg som ger en enhetlig utbildning för en mängd olika målgrupper.

Enhetlig fortbildning för ett obegränsat antal användare

För­sälj­nings-, HR- eller eko­no­mi­per­sonal - defi­niera din mål­grupp och dela enkelt en aktuell och bevisad effektiv utbildning! 


Builder - SaaS-tjänsten utvecklas hela tiden. När Apprix Builder®  inte­greras till exempel i vår kunds HR-system, ser arbets­gi­varen att varje anställd har genomfört nöd­vändiga utbild­ningar och kurser. Builder-kursintyg kan också vara en för­ut­sättning för att till exempel få utföra nya arbets­upp­gifter, eller så kan den begränsa till­gången till önskade platser.

Och affärspartners?

Builder-utbildning kan också utbilda affärspartners eller kunder till utvalda ämnes­om­råden –  till exempel kon­kur­rensrätt, inter­na­tionell handel eller före­tagets egen affärsmodell – upp­gifter med verkliga simu­lerade juri­diska fall, som kan tränas via online-utbildning som en del av åtkomst­kon­troll och blir lätta att hantera, vilket garan­terar säkerheten. 

Distansarbete och digitala satsningar

När distans­ar­betet ökar står orga­ni­sa­tioner inför utma­ningen att bibe­hålla kom­petens och moti­vation. Apprix Builder® är en digital lösning som har skapats för att stödja per­so­nalens väl­be­fin­nande mitt i vår rådande nya vardag. Inom inter­na­tio­nella orga­ni­sa­tioner är utbild­ningarna lätta att för­medla till olika länder eller affär­sen­heter. Builder-utbildning enga­gerar och upp­muntrar till lärande!

Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov