Säkerhets-, kvalitets- och miljöutbildning

Arbetsplatsens säkerhet, kontinuerlig kvalitet och miljöarbete är de värden som Apprix Builder® synliggör i det dagliga arbetet.

QEHS-utbildning, arbets­sä­kerhet, ansvars- och kva­li­tets­ut­bildning, upp­fö­ran­dekod, cir­kulär ekonomi eller lagstadgade rikt­linjer som säker­ställer kom­pe­tensnivå och kursintyg. Du kan inte­grera allt detta i ditt företags olika system (t.ex. åtkomst­kon­troll), spe­ci­fi­cerat och säkert.

Vi har stor erfa­renhet av per­so­nal­ut­bildning, den senaste kun­skapen inom området, opti­merade verktyg och peda­gogisk expertis i kom­bi­nation med var­dagens arbetsliv och lag.

För att vi ska kunna hjälpa våra kunder i olika situ­a­tioner och för­ändrade behov, utvecklas vår SaaS-tjänst ständigt.

Säkerhet

Vi har 20 års erfa­renhet och stark kom­petens för att främja arbets­sä­kerhet, till exempel inom industri-, bygg- och ener­gi­sektorn genom del­ta­gande och inter­aktiv utbildning online.

Enligt sta­tistik är före­byg­gande arbete det bästa sättet att säker­ställa säkerheten. 

Med hjälp av Builder-utbildning kan poten­tiella risk­si­tu­a­tioner och utveck­lings­om­råden iden­ti­fieras från önskade mål­grupper. I slutändan beror säker­heten på bra rutiner och av att kunna nå varje anställd i orga­ni­sa­tionen  i tid och på korrekt sätt.

Arbets­sä­kerhet är mer än bara olycks­sta­tistik. Apprix Builder® erbjuder också en mängd olika utbild­ningar om enhetliga arbets­hy­gi­en­me­toder för de önskade mål­grup­perna på ett snabbt och enkelt sätt.

Säkerheten med personer som finns i lokalerna men är inte anställda?

Ett kursintyg från en Builder-säker­hets­ut­bildning kan vara en för­ut­sättning för åtkomst till spe­cifika anlägg­ningar eller system, till exempel för städ­per­sonal eller säker­hets­vakter. En praktisk online-utbildning som en del av åtkomst­kon­troll gör det enkelt att hantera och garantera säker­heten i före­tagets alla anlägg­ningar och system.

Kvalitet

Bland våra kunder finns starka proffs inom livs­me­dels­pro­duktion, ser­vice­in­dustri och bygg­teknik, för vilka kon­ti­nu­erlig kva­li­tets­arbete är en för­ut­sättning för före­tagets verksamhet.

När distans­ar­betet ökar måste orga­ni­sa­tio­nerna kunna behålla expertis och moti­vation för att säker­ställa kva­litet. Apprix Builder® är en digital lösning som främjar lärande och effektivt imple­men­terar arbets­me­toder för per­so­nalen. Builder-utbildning enga­gerar och upp­muntrar till lärande!

Miljö

Våra kunder inve­sterar i ansvars­fullt till­vä­ga­gångssätt och mil­jö­per­spektiv. Med hjälp av Builder-utbild­ningar är det möjligt att visu­a­lisera viktiga teman genom att ta exempel från verkliga situ­a­tioner i arbets­livet - på ett prak­tiskt, med­ver­kande och ansvars­fullt sätt.

Cir­kulär ekonomi, minskning av kol­di­ox­i­dav­tryck och kli­ma­t­ansvar - stora teman med indi­vi­duella insatser och mätbara resultat - så här fun­gerar före­tags­an­svaret som bäst!

Apprix Builder® investerar i förståelse

Builder moti­verar, invol­verar och guidar per­so­nalen, så att de vet hur man ska agera korrekt i vanliga arbets­si­tu­a­tioner. Varje element av det peda­go­giskt byggda verk­tyget är kon­struerat för att främja inlärning på ett prak­tiskt och moti­ve­rande sätt. För olika användare med spe­ciella behov och till exempel för per­sonal som talar ett annat språk, har det illust­rativa sättet och de olika språkver­sio­nerna ett tydligt mer­värde som gynnar hela företaget.

Visste du att?

Vi besitter 20 års erfa­renhet av säkerhets-och kvalitetsutbildningar. 

Vårt motto:

Varje med­ar­betare är viktig! Börja använda data och se till att alla har till­räckligt med kunskap, fär­dig­heter och stark motivation.

Jesse Jokinen, Managing Partner, Apprix

Länkar:

Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov