Miten perehdyit tehtäviisi nykyisessä työssäsi? Entä muistatko miten koit ensimmäiset työpäiväsi nuorena kesätyöntekijänä tai harjoittelijana?

Maa­il­man­laa­juinen pan­demia on aset­tanut yri­tykset tiukan paikan eteen. Osaava ja moti­voi­tunut hen­ki­löstö on jokaisen yri­tyksen avai­nasia, mutta miten arjen oppi­mis­ko­ke­mukset viedään verkkoon nyt, kun etä­työstä on tullut monille yri­tyk­sille arkea?

Uusien käyt­tö­jär­jes­telmien, työ­ka­lujen, sovel­lusten tai pro­jektien omak­su­minen ei ole aina helppoa, mutta oppi­minen ei ole rakettitiedettä. 

Usein asioiden näyt­tä­minen käy­tän­nössä on hyvä ja mie­lekäs oppi­mis­stra­tegia. Kuten ala­kou­lussa; ensin opettaja näyttää miten kudin otetaan käteen, ja miten lan­gasta luodaan puik­kojen avulla sil­mukka. Sitten sinä saat itse yrittää. Ja yri­tet­tyäsi opettaja antaa palau­tetta, kan­nustaa jat­kamaan ja kehit­tymään edelleen.

Käy­tän­nön­lä­hei­syyteen, vahvaan peda­go­giikkaan ja vuo­ro­vai­ku­tukseen luo­tamme myös me Apprix­laiset. Meidän työ­ka­lumme on Builder verkko-oppi­mi­sym­pä­ristö, ja meidän vir­tu­aa­li­sissa kudin­pui­kois­samme on laaja skaala esi­mer­kiksi eri­laisia tur­val­li­suus­pe­reh­dy­tyksiä, Compliance-kou­lu­tuksia ja HR:n sekä myynnin täsmäkoulutuksia.

Ference Marton on ruot­sa­lainen kas­va­tusp­sy­kologi, joka toi työssään esiin pinta- ja syvä­tason oppi­mis­stra­tegiat. Pin­ta­tason oppi­mi­sessa koros­tetaan pit­kälti ulkoa pänt­tää­mistä, kun taas syvä­tason oppi­misen tavoit­teena on opitun tie­dos­ta­minen ja koko­nai­suuksien hallinta.

Syvä­tason oppi­mista toteu­tetaan Builder-kou­lu­tuk­sissa tuo­malla työ­elämän arki­ti­lanteet ja käy­tännöt oppijan tietoon ja osal­lis­ta­malla hänet raken­tavaan vuo­ro­vai­ku­tukseen opitun aiheen parissa. Pää­osissa on oppija itse – hänen tie­tonsa ja koke­muk­sensa. Se miten hän voi työssään hyö­dyntää kunkin kou­lu­tuksen sisältöjä. Ja se miten hänen ammat­ti­tai­tonsa vah­vistaa yri­tyksen tai yhteisön eri toimintoja.

Osaava henkilöstö on kilpailuetu

Apprixin Jesse Jokinen on ollut mukana kehit­tä­mässä digi­taa­lisia oppi­mi­sym­pä­ristöjä jo vuo­desta 2001:

Meidän asiak­kail­lemme struk­tu­roitu ja kor­kea­laa­tuinen hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus­jär­jes­telmä on mer­kinnyt selkeää panos­tusta osaa­miseen ja digi­taa­li­suuteen. Pit­källä täh­täi­mellä tämä panostus on myös vahva kil­pai­luetu – lii­ke­toi­minnan jat­ku­vuuden tur­vaa­minen tänä aikana edel­lyttää meiltä kai­kilta vahvoja ja ajan­ta­saisia valintoja, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan maa­il­man­laa­juinen koro­na­pan­demia on aset­tanut monet yri­tykset tiukan paikan eteen: luon­nol­li­sesti tur­val­lisuus- ja hygie­niaoh­jeiden saat­ta­minen kat­ta­vasti koko hen­ki­löstön tietoon on monelle yri­tyk­selle iso haaste, mutta toi­saalta esi­mer­kiksi etätyön lisään­ty­mi­sellä on myös epä­suoria seu­rauksia. Käy­tän­nössä tämä näkyy epä­var­muutena esi­mer­kiksi uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tyk­sissä ja työ­teh­tävien kan­nalta olen­naisen lisä­osaa­misen hankinnassa.

Vali­tet­ta­vasti kehitys näkyy myös siinä, että eri­lai­sista webi­naa­reista ja verk­ko­kou­lu­tus­työ­ka­luista on run­sau­den­pulaa, ja tar­jonta on hyvin kirjavaa.

Apprixilla me panos­tamme kou­lu­tuk­sissa esi­mer­kiksi aitojen työ­elä­mä­ti­lan­teiden simu­lointiin. Koke­muk­semme mukaan paras lop­pu­tulos saadaan vuo­ro­vai­ku­tuksen ja osal­lis­ta­misen kautta, mutta myös moti­vointi on tärkeä tekijä. Builder-kou­lu­tukset ovatkin asiak­kail­lemme tärkeä osa yri­tyksen sisäistä vies­tintää, työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja arvo­pohjaa, Jokinen toteaa.

Builder on tutkittu ja turvallinen koulutustyökalu.

Haluatko liittää orga­ni­saa­tiosi osaksi uuden aika­kauden oppimisympäristöä?