Tietoturvakuvaus Apprix Oy:n käyttämistä palvelimista ja palvelinkeskuksista

Yleistä

Apprix Oy:n käyt­tämät pal­ve­limet sijait­sevat Suo­messa, Hetzner Online GmbH:n pal­ve­lin­kes­kuk­sessa “Hetzner Data Center Park Helsinki”.

Hetzner on yksi Euroopan joh­ta­vista palvelukeskustoimijoista.

Palvelimet

Pal­ve­lin­keskus on ser­ti­fioitu ISO/IEC 27001 -stan­dardin mukaisesti 

Fyy­sinen suojaus:

Tie­to­verkon suojaus:

Pal­ve­linten suojaus:

Pal­ve­linten ohjelmistopäivitykset:

Pal­ve­linten hallinta:

Apprix Oy:n toteuttamat ohjelmistot

Pal­ve­lujen tie­don­siirron suojaus

Tie­tojen var­mistus ja palautus

Pal­velun siirrettävyys

Pal­velun tie­tojen sijainti ml. hen­ki­lö­tiedot ja siirron rajoitukset

Tie­tojen poisto

Pal­ve­lujen turvallisuusauditointi

Palvelujen ylläpitäjät, käyttäjät, roolit ja vastuut

Tietoturvaan liittyvät sopimukset

Salas­sapito (NDA)

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­ly­so­pimus (DPA)

Pal­ve­lu­ta­so­so­pimus (SLA)

Tuetut päätelaitteet

Apprixin jär­jes­telmät ovat käy­tet­tä­vissä moder­neilla www-selai­milla. Pal­velut tukevat seu­raavia selaimia ja versioita:

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus