Miten vanhoista koulutussisällöistä saadaan osallistavia verkkokoulutuksia? Näin kysyy uuden verkkokoulutusprojektin käynnistyessä moni asiakkaamme, jolla on käytössä pino vanhoja koulutusdokumentteja ja tieto siitä, että sellaisenaan ne eivät tavoita kaikkia työntekijöitä.

Pohdi vii­mei­sintä kou­lu­tusta (esi­mer­kiksi dia-esi­tystä tai ope­tuswe­bi­naaria), johon osal­listuit. Miten kauan kou­lutus kesti tai miten monta sisäl­tö­ko­ko­nai­suutta kou­lu­tukseen kuului? Entä mitä muistat kou­lu­tuk­sesta nyt?

Yritit kenties kou­lu­tuksen aikana hen­gittää syvään ja kes­kittyä, mutta jos­sakin vai­heessa huo­mio­kykysi yksin­ker­tai­sesti her­paantui. Oliko kou­lu­tus­si­sältöön ladattu liian paljon pai­navaa infor­maa­tiota? Tai ehkei kou­lutus moti­voinut sinua osal­lis­tumaan ja ottamaan kantaa?

Älä suotta nolostu - koke­muksesi ei tee sinusta huonoa oppijaa. Tut­ki­musten mukaan ihmisen kyky käsi­tellä uutta tietoa on rajallinen. 

INFOTULVAA, ARGH

Paljon asiaa, liian vähän tilaa teks­teille - voi tuskaa! Laa­jojen teks­ti­ko­ko­nai­suuksien kopiointi Builder-kou­lu­tus­työ­kaluun ei ole helppoa. Kyseessä ei ole Apprixin suun­nit­te­lu­virhe vaan peda­go­gisin perustein tehty ratkaisu. 

Asiak­kaamme arvos­tavat Buil­derin sisään­ra­ken­nettua peda­go­giikkaa. Tavoit­teemme on, että oppija kykenee lukemaan yhden teks­ti­ke­hyksen sisällön nopeasti ja tehok­kaasti. Tästä seuraa parempi oppimiskokokemus! 

Toisin sanoen meillä on joukko huo­lella kehi­tettyjä Builder-omi­nai­suuksia, jotka aut­tavat sinua jakamaan tietoa peda­go­gi­sesti oikealla tavalla. Lisäksi roh­kai­semme Builder-sisäl­lön­tuot­tajia kiin­nit­tämään huo­miota tii­vis­tettyyn sel­ko­kieleen ja osal­lis­tavaan puhuttelutapaan.

Apprixin asiak­kaana saat ohjausta siitä, miten raken­netaan sel­ko­kie­linen ja osal­listava koko­naisuus, joka huomioi eri­laiset oppijat ja työympäristöt. 

Ker­ta­kaik­kiaan vitaalia tietoa? Koko­nai­suuksia, joita ei voi tii­vistää tai paloitella?

Laajat teks­ti­koosteet tai tau­lukot voi liittää Builder-kou­lu­tukseen pie­nempinä paloina; vuo­ro­vai­kut­teisina teh­tävinä, videona tai tie­dos­to­link­keinä. Liit­teiden läpi­käy­misen voimme var­mistaa kou­lu­tuk­sessa suju­vasti vaikkapa kysy­mällä ja motivoimalla.

Se, miten infor­maation sisään voidaan upottaa kan­nus­tavia ja osal­lis­tavia huo­mioita, ei ole rakettitiedettä:

Raket­ti­tie­dettä ei ole myöskään roh­kaisu vuorovaikutukseen:

Älä informoi, vaan osallista!

 1. Kysymys herättää oppijan aivosolut
 2. Kysy­mykseen vas­taa­minen edel­lyttää oppi­jalta asian omak­su­mista ja pohdintaa.
 3. Poh­dinnan jälkeen perus­teltu oikea vastaus putoaa hedel­mäl­liseen maa­perään. Se sitouttaa toi­mimaan, vah­vistaa moti­vaa­tiota, roh­kaisee ker­taamaan vanhaa tietoa… Tai kenties se avaa oppi­jalle aivan uusia näkö­kulmia aiheeseen.

Ei se ole tyhmä, joka kysyy…

Osal­lis­ta­vassa verk­ko­kou­lu­tuk­sessa kysy­mysten tavoite ei ole aina mitata työn­te­kijän tietoa/​osaamista, vaan:

 • OSAL­LISTAA työn­tekijä tie­toi­suu­della siitä, että hän on tärkeä osa laajaa & osaavaa verkostoa.
 • MOTI­VOIDA työn­te­kijää ottamaan kantaa ja osal­lis­tumaan > mie­likuva siitä, että minun mie­li­pi­teelläni on mer­ki­tystä, on tärkeä moti­vaation osatekijä.
 • VAS­TUUTTAA työn­tekijä siihen, että viime kädessä hän itse on vas­tuussa omista työ­teh­tä­vistään ja työssä jaksamisesta.
 • SITOUTTAA työn­tekijä orga­ni­saa­tioon, joka tukee ja välittää. Tämä tieto on tärkeä esi­mer­kiksi jos/​kun halutaan pitää yllä matalaa kyn­nystä avoimeen kes­kus­teluun ja työyhteisön/​esihenkilöstön tukeen.
 • VAH­VISTAA orga­ni­saation brändiä & työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa – sekä oman väen että ulkoisten kump­pa­neiden (kuten jäl­leen­myyjien tai asiak­kaiden) silmissä.

Entä EXPERIENCE MAPPING?

HRD-asian­tun­tijat arvos­tavat työn­te­ki­jä­ko­ke­muksen mit­taa­mista - myös expe­rience mapping toteutuu tehok­kaasti Buil­derin avulla.

Mil­laisin odo­tuksin uudet työn­te­kijät aloit­tavat ensim­mäistä työ­päi­väänsä? Tai mitä mieltä jäl­leen­myyjät ovat yri­tyksen pal­ve­luista? Tai mil­laisia koke­muksia ura­koit­si­joilla on työ­maa­tur­val­li­suuden haas­teista ja mah­dol­li­suuk­sista juuri nyt?

RINTA ROT­TIN­GILLE: Tänä päivänä data on valtaa, eikä sen kerää­minen ja hyö­dyn­tä­minen ole meillä Builder-amma­ti­lai­silla kovin monen klik­kauksen päässä.

Osal­lis­ta­minen kan­nattaa - se tehostaa oppimista!

Kysy Apprixin asian­tun­ti­joilta lisäksi vaikkapa seu­raa­vista teemoista:

 • Kou­lu­tusten kieliversiot
 • Eri­laisten oppi­joiden huomiointi
 • Tiedon visua­li­sointi ja havainnollistaminen

Apprix Builder® on matalan kyn­nyksen kou­lu­tus­työkalu, jonka sisällä käy­tössäsi ovat mm.

 • FAQ - usein kysytyt kysymykset
 • Tips & Tricks -vinkit Buil­derin tehok­kaaseen hyödyntämiseen
 • Help-sivuston ohjeet
 • Hen­ki­lö­koh­tainen Helpdesk-palvelu