Miten kulunut vuosi on vaikuttanut sinun yrityksesi toimintaan? Onko se tuonut esiin haasteita, uusia mahdollisuuksia vai molempia? Kerro kokemuksesi meille – me teemme sen pohjalta osallistavan verkkokoulutuksen.

Tilas­to­kes­kuksen mukaan sään­nöl­li­sesti kotona työs­ken­te­le­misen määrä kak­sin­ker­taistui vuonna 2020. Samaan aikaan monissa orga­ni­saa­tioissa digi­ta­li­saatio otti aimo loikan eteenpäin.

Nämä trendit näkyivät myös Apprix Builder®koulutuksissa. Onhan osal­listava ja ajan­ta­sainen verk­ko­kou­lutus paras tapa panostaa hen­ki­löstön osaa­miseen ja moti­vaa­tioon myös korona-aikana, yhden­ver­tai­sesti ajasta ja pai­kasta riippumatta.

Näin voit osallistua:

Jaa koke­muksesi korona-ajan vai­ku­tuk­sista meille - oli sitten kyseessä etä­myynnin este tai onnis­tu­minen tai huoli tur­val­listen työs­ken­te­ly­ta­pojen jaka­mi­sesta, tai jotakin aivan muuta.

Lähetä meille lyhyt vas­tauksesi otsi­kolla ”Case korona”. Valit­semme vas­tausten jou­kosta case-tarinan, jonka poh­jalta toteu­tamme osal­lis­tavan Builder-kou­lu­tuksen – tavoit­teena rat­kaista asian­tun­ti­ja­voimin yksi korona-aikaan liittyvä haaste. Kysy­myksiä ja ongel­ma­ti­lan­teita rat­ko­massa ovat Apprixin omat työ­elämän asian­tun­tijat liike-elämän eri sek­to­reilta. Kou­lu­tuksen väli­neenä on peda­go­gi­sesti suun­ni­teltu, osal­listava ja moti­voiva Builder. 

Lähet­tä­mällä meille säh­kö­postia annat samalla luvan yhtey­den­ot­toomme. Toteu­tet­ta­vassa kou­lu­tuk­sessa voit esiintyä halu­tessasi ano­nyy­misti. Tai jos sinulle sopii, voimme tuoda sinut ja yri­tyksesi esiin posi­tii­vi­sessa hen­gessä & menes­tyksen mah­dol­li­suuksia kartoittaen. 

Vas­taamme ehdo­tuksiin säh­kö­pos­titse tou­kokuun 2021 aikana. Mikäli Case Korona -verk­ko­kou­lutus toteu­tetaan sinun ehdo­tuksesi poh­jalta, sovimme kanssasi erikseen kou­lu­tuksen toteu­tukseen liit­ty­vistä käy­tän­nöistä. Emme luovuta yri­tyk­seesi liit­tyviä tietoja tai yhteys­tie­tojasi kol­man­sille osa­puo­lille. Kil­pai­lueh­do­tuksia käsit­te­lemme vies­tin­näs­sämme anonyymisti.

Builder-koulutuksesta vertaistukea ja uusia ratkaisuja työhön

Olipa alaasi tur­val­lisuus, talous, HR, myynti tai esi­mer­kiksi juri­diikka – paras tapa hyö­dyntää yhteistä osaa­mista on koke­musten jaka­minen. Työ­elämän tosi­ti­lan­teita simu­loivat case-esi­merkit ovat Builder-työ­kalun yksi vahvuus. Yhden ja saman kou­lu­tuksen kautta voimme jakaa sinun koke­muksesi rajat­to­malle mää­rälle vastaanottajia.

Kiitos jo etu­käteen vas­tauk­sestasi - se on meille arvokas!

Rajoi­tusten ja etätyön aikana painit kenties saman­kal­taisten haas­teiden ja mah­dol­li­suuksien parissa kuin kol­legasi muissa yri­tyk­sissä. Ker­to­malla omasta tilan­teestasi autat koke­mus­asian­tun­tijana muita samojen haas­teiden kanssa pai­nivia yri­tyksiä ja yksit­täisiä työntekijöitä.

Aikataulu

  • Vastaa kyselyyn yhteys­tie­to­lo­mak­keemme kautta vappuun men­nessä (01.05.2021).
  • Olemme yhtey­dessä sinuun säh­kö­pos­titse tou­kokuun 2021 aikana.
  • Kou­lutus toteu­tetaan vii­meistään elo­kuussa 2021 Apprixin omalla Builder-koulutustyökalulla.