Mikä on Whistleblower? Keitä se koskee ja mitä se vaatii? Kattavan verkkokoulutuksen avulla direktiivin edellyttämä tiedotus hoituu yhdenmukaisesti rajattomalle määrälle työntekijöitä.

Whistleblower-direktiivin tarkoitus on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti eteenpäinomassa organisaatiossaan. Organisaatioita velvoitetaan ottamaan käyttöön turvallinen raportointikanava, jonka kautta työntekijä voi ilmoittaa epäkohdista anonyymisti. Lisäksi organisaatioiden tulee tiedottaa työntekijöitä käytössään olevista raportointivaihtoehdoista, ja määrittää pätevä ja puolueeton henkilö tai tiimi seuraamaan ilmoituksia ja vastaamaan niihin.

Apprix Builder® tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan varmistaa, että koko henkilöstö on tietoinen uudesta direktiivistä ja sen vaatimuksista.

Koskeeko direktiivi sinun yritystäsi?

Direktiivi koskee kaikkia organisaatioita, joissa on yli 50 työntekijää. EU:n osalta direktiivi astuu voimaan yli 250 henkilöä työllistävillä yrityksillä viimeistään 17.12.2021, ja 50–249 henkilöä työllistävillä yrityksillä 17.12.2023.

Korruptionvastaisen toiminnan tehostaminen sekä ilmoittajien suojelu on nostettu esiin myös hallituksen ohjelmassa. Ehdotuksen mukaan Whistleblower-direktiivi olisi pantava Suomessa täytäntöön jo 15.5.2021.

Miten lainsäädäntö varmistetaan Apprix Builder -verkkokoulutuksella?

Builder -verkkokoulutuksella työntekijöiden tiedottaminen käytössä olevista raportointivaihtoehdoista ja ohjeistaminen onnistuu helposti. Tämän voi toteuttaa helposti osana laajempaa compliance-koulutusta. Kattavan verkkokoulutuksen kautta organisaation jokainen työntekijä saa yhteneväiset ja ajantasaiset tiedot aiheesta. Builder-statistiikan myötä on helppo todentaa, että organisaation kaikki työntekijät ovat varmasti suorittaneet tarvittavat koulutukset. Näin organisaatio varmistaa käytännössä myös tarvittavien standardien ja sertifikaattien toteutumisen. 

Miten Builderilla varmistetaan henkilökohtainen oppiminen?

Builder-työkalun suunnittelussa on mukana sekä pedagogiikka että vahva työelämän tuntemus. Esimerkkien ja havaintomallien kautta ymmärtäminen varmistetaan käytännön tasolla, motivoiden ja osallistaen yhteisiin toimintatapoihin. Koulutuksen pariin voi palata myös jälkikäteen, jos työtilanteet niin vaativat. Toisaalta valmis koulutus on helppo tapa tutustuttaa myös uudet työntekijät aiheeseen.

“Monille yrityksille legal-koulutusten avainasia on se, että koulutuksen suorittamisesta jää merkintä yrityksen omaan järjestelmään. Näin voidaan todentaa, että yritys on hoitanut velvollisuutensa. Builderin statistiikkatiedot ovatkin monelle asiakkaallemme olennainen osa lainsäädännöllisten velvoitteiden hallintaa, ja usein myös edellytys erilaisten sertifikaattien ylläpidolle”

kertoo Jesse Jokinen, joka on kehittänyt legal-koulutusten mallia Apprixilla jo 20 vuoden ajan, tiiviissä yhteistyössä sekä yritysten että juridiikan asiantuntijoitten kanssa. 

Palveluksessasi, Apprix

Apprix on osallistavien & vuorovaikutteisten verkkokoulutusten suomalainen pioneeri.

20 vuoden kokemus opettaa: kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja yrityskohtaiset liiketoimintatavat ovat apprixlaisten arkista työtä. Apprix Builder® on digitaalinen ratkaisu, joka edistää oppimista ja jalkauttaa lakisääteiset toimintatavat tehokkaasti halutuille kohderyhmille. 

Lisätietoa:

Lakisääteiset legal-koulutukset teet helposti Builder-koulutustyökalulla, yhdenmukaisesti oppijoiden määrästä ja sijainnista riippumatta.