Mikä on Whistleblower? Keitä se koskee ja mitä se vaatii? Kattavan verkkokoulutuksen avulla direktiivin edellyttämä tiedotus hoituu yhdenmukaisesti rajattomalle määrälle työntekijöitä.

Whist­le­blower-direk­tiivin tar­koitus on var­mistaa, että henkilö, joka työnsä yhtey­dessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vas­taista toi­mintaa erikseen mää­ri­tel­lyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta tur­val­li­sesti eteen­päi­no­massa orga­ni­saa­tiossaan. Orga­ni­saa­tioita vel­voi­tetaan ottamaan käyttöön tur­val­linen rapor­toin­ti­kanava, jonka kautta työn­tekijä voi ilmoittaa epä­koh­dista ano­nyy­misti. Lisäksi orga­ni­saa­tioiden tulee tie­dottaa työn­te­ki­jöitä käy­tössään ole­vista rapor­toin­ti­vaih­toeh­doista, ja mää­rittää pätevä ja puo­lu­eeton henkilö tai tiimi seu­raamaan ilmoi­tuksia ja vas­taamaan niihin.

Apprix Builder® tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan var­mistaa, että koko hen­ki­löstö on tie­toinen uudesta direk­tii­vistä ja sen vaatimuksista.

Koskeeko direktiivi sinun yritystäsi?

Direk­tiivi koskee kaikkia orga­ni­saa­tioita, joissa on yli 50 työn­te­kijää. EU:n osalta direk­tiivi astuu voimaan yli 250 hen­kilöä työl­lis­tä­villä yri­tyk­sillä vii­meistään 17.12.2021, ja 50–249 hen­kilöä työl­lis­tä­villä yri­tyk­sillä 17.12.2023.

Kor­rup­tion­vas­taisen toi­minnan tehos­ta­minen sekä ilmoit­tajien suojelu on nos­tettu esiin myös hal­li­tuksen ohjel­massa. Ehdo­tuksen mukaan Whist­le­blower-direk­tiivi olisi pantava Suo­messa täy­täntöön jo 15.5.2021.

Miten lainsäädäntö varmistetaan Apprix Builder -verkkokoulutuksella?

Builder -verk­ko­kou­lu­tuk­sella työn­te­ki­jöiden tie­dot­ta­minen käy­tössä ole­vista rapor­toin­ti­vaih­toeh­doista ja ohjeis­ta­minen onnistuu hel­posti. Tämän voi toteuttaa hel­posti osana laa­jempaa compliance-kou­lu­tusta. Kat­tavan verk­ko­kou­lu­tuksen kautta orga­ni­saation jokainen työn­tekijä saa yhte­ne­väiset ja ajan­ta­saiset tiedot aiheesta. Builder-sta­tis­tiikan myötä on helppo todentaa, että orga­ni­saation kaikki työn­te­kijät ovat var­masti suo­rit­taneet tar­vit­tavat kou­lu­tukset. Näin orga­ni­saatio var­mistaa käy­tän­nössä myös tar­vit­tavien stan­dardien ja ser­ti­fi­kaattien toteutumisen. 

Miten Builderilla varmistetaan henkilökohtainen oppiminen?

Builder-työ­kalun suun­nit­te­lussa on mukana sekä peda­go­giikka että vahva työ­elämän tun­temus. Esi­merkkien ja havain­to­mallien kautta ymmär­tä­minen var­mis­tetaan käy­tännön tasolla, moti­voiden ja osal­listaen yhteisiin toi­min­ta­ta­poihin. Kou­lu­tuksen pariin voi palata myös jäl­ki­käteen, jos työ­ti­lanteet niin vaa­tivat. Toi­saalta valmis kou­lutus on helppo tapa tutus­tuttaa myös uudet työn­te­kijät aiheeseen.

“Monille yri­tyk­sille legal-kou­lu­tusten avai­nasia on se, että kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta jää mer­kintä yri­tyksen omaan jär­jes­telmään. Näin voidaan todentaa, että yritys on hoi­tanut vel­vol­li­suu­tensa. Buil­derin sta­tis­tiik­ka­tiedot ovatkin monelle asiak­kaal­lemme olen­nainen osa lain­sää­dän­nöl­listen vel­voit­teiden hal­lintaa, ja usein myös edel­lytys eri­laisten ser­ti­fi­kaattien ylläpidolle” 

kertoo Jesse Jokinen, joka on kehit­tänyt legal-kou­lu­tusten mallia Apprixilla jo 20 vuoden ajan, tii­viissä yhteis­työssä sekä yri­tysten että juri­diikan asian­tun­ti­joitten kanssa. 

Palveluksessasi, Apprix

Apprix on osal­lis­tavien & vuo­ro­vai­kut­teisten verk­ko­kou­lu­tusten suo­ma­lainen pioneeri.

20 vuoden kokemus opettaa: kan­sal­linen ja kan­sain­vä­linen lain­sää­däntö ja yri­tys­koh­taiset lii­ke­toi­min­ta­tavat ovat apprix­laisten arkista työtä. Apprix Builder® on digi­taa­linen rat­kaisu, joka edistää oppi­mista ja jal­kauttaa laki­sää­teiset toi­min­ta­tavat tehok­kaasti halu­tuille kohderyhmille. 

Lisätietoa:

Laki­sää­teiset legal-kou­lu­tukset teet hel­posti Builder-kou­lu­tus­työ­ka­lulla, yhden­mu­kai­sesti oppi­joiden mää­rästä ja sijain­nista riippumatta.