Turvallisuus-, laatu- ja ympäristökoulutukset

Työpaikan turvallisuus, jatkuva laatu ja ympäristön hyvinvointi ovat arvoja, jotka Apprix Builder® tekee näkyviksi arjen työssä.

QEHS-kou­lu­tukset, työ­tur­val­lisuus-, vas­tuul­lisuus-, ja laa­tu­kou­lu­tukset, Code of Conduct , kier­to­talous tai laki­sää­teiset pereh­dy­tykset, joissa on var­mis­tetty osaa­misen taso ja suo­ri­tus­mer­kinnät. Tämän kaiken voit integroida yri­tyksen jär­jes­telmiin (mm. kulun­val­vontaan) yksi­löi­dysti ja turvallisesti.

Meillä on vahva kokemus hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sista, alan tuorein tie­to­taito, opti­moidut työ­kalut ja peda­go­ginen osaa­minen yhdis­tettynä työ­elämän arkisiin käy­tän­töihin ja juridiikkaan.

Ja jotta voimme auttaa asiak­kai­tamme eri tilan­teissa ja muut­tu­vissa tar­peissa, SaaS-pal­ve­luamme kehi­tetään jatkuvasti.

Turvallisuus

Meillä on 20 vuoden kokemus ja vahva asian­tun­temus työ­tur­val­li­suuden edis­tä­mi­sestä esi­mer­kiksi teol­lisuus-, rakennus- ja ener­gia­sek­to­rilla osal­lis­tavan ja vuo­ro­vai­kut­teisen verk­ko­kou­lu­tuksen keinoin. 

Työ­ter­veys­lai­toksen Moni­muo­toi­suus­ba­ro­met­rissä noin 250 HR-ammat­ti­laista arvioi, että osaa­minen on yksi työ­ter­veyden kan­nalta tärkeä teema. Mm. näissä tai­doissa havaittiin puutteita:

  • Itsensä joh­ta­misen taidot
  • Yleinen tie­to­tek­ninen osaaminen
  • Luovuus
  • Aloi­tekyky
  • Sosi­aa­liset taidot, yhteistyökyky
  • Kyky sietää stressiä ja painetta
  • Vie­raiden kielten osaaminen
  • Oman ammat­tialan laa­jempien koko­nai­suuksien ymmärtäminen
  • Sosi­aa­listen ver­kos­tojen tuntemus
  • Omien tun­teiden hallitseminen

Apprix Builder® on oikea työkalu todettuun tarpeeseen.

Tilas­tojen mukaan enna­kointi on paras tapa taata tur­val­li­suutta. Builder-kou­lu­tuksen avulla halu­tuilta koh­de­ryh­miltä voidaan kar­toittaa myös mah­dol­lisia ris­ki­ti­lan­teita ja kehi­tys­koh­teita. Viime kädessä tur­val­lisuus on kiinni yhte­näi­sistä käy­tän­nöistä ja siitä, että tieto oikeista toi­min­ta­ta­voista tavoittaa orga­ni­saation jokaisen työn­te­kijän ajoissa ja oikealla tavalla.

Työ­tur­val­lisuus on muu­takin kuin tapa­tur­ma­ti­lastoja. Apprix Builder® mah­dol­listaa myös eri­laisten työ­hy­vin­vointiin ja yhte­näisiin hygie­nia­käy­tän­töihin täh­täävät pereh­dykset halu­tuille koh­de­ryh­mille ajan­ta­sai­sesti ja helposti.

Entä toimitiloissa liikkuvat ulkopuoliset?

Builder-tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sesta saatu suo­ri­tus­mer­kintä voi olla edel­lytys esi­mer­kiksi sii­vous­te­ki­jöiden tai var­ti­joiden pää­sylle valit­tuihin tiloihin tai jär­jes­telmiin – käy­tän­nön­lä­heinen verk­ko­kou­lutus osana kulun­val­vontaa on helppo hal­lin­noida ja var­mistaa tur­val­li­suuden kai­kissa yri­tyksen hal­lin­noi­missa tiloissa ja järjestelmissä.

Laatu

Asiak­kais­samme on vahva edustus ruo­ka­tuo­tannon, pal­ve­lualan ja esi­mer­kiksi raken­nus­tek­no­logian vahvoja ammat­ti­laisia, joille jatkuva laatu on yri­tyksen toimintaedellytys.

Etätyön lisään­tyessä orga­ni­saa­tioiden on yllä­pi­dettävä osaa­mista ja moti­vaa­tiota laadun var­mis­ta­mi­seksi. Apprix Builder® on digi­taa­linen rat­kaisu, joka edistää oppi­mista ja jal­kauttaa toi­min­ta­tavat tehok­kaasti hen­ki­lös­tölle. Builder-kou­lutus osal­listaa ja kan­nustaa oppimaan!

Ympäristö

Asiak­kaamme panos­tavat vas­tuul­liseen toi­min­ta­tapaan ja ympä­ris­tö­nä­kö­kulmaan. Builder-kou­lu­tusten avulla tärkeät teemat on mah­dol­lista avata työ­elämän tosi­ti­lan­teitten kautta kou­lu­tet­ta­ville – käy­tän­nön­lä­hei­sesti, osal­lis­ta­vasti ja vastuullisesti.

Kier­to­talous, hii­li­ja­lan­jäljen pie­nen­tä­minen ja ilmas­to­vastuu – suuria teemoja hen­ki­lö­koh­taisin toimin ja mitat­ta­vissa olevin tuloksin – näin yri­tys­vastuu toimii parhaimmillaan!

Apprix Builder® panostaa ymmärtämiseen

Builder motivoi, osal­listaa ja ohjaa hen­ki­löstöä toi­mimaan oikein käy­tännön työ­ti­lan­teissa. Peda­go­gi­sesti raken­netun Builder-työ­kalun jokainen ele­mentti on suun­ni­teltu edis­tämään tiedon omak­su­mista käy­tän­nön­lä­hei­sellä ja moti­voi­valla tavalla. Eri­lai­sille oppi­joilla ja esi­mer­kiksi moni­kie­li­selle hen­ki­lös­tölle havain­nol­lisuus ja eri kie­li­ver­sioiden hal­linta on selkeä lisäarvo, josta koko yritys hyötyy. 

Tie­sitkö?

Meillä on 20 vuoden kokemus tur­val­lisuus- ja laa­tu­kou­lu­tuk­sista. Olemme myös suo­ma­laisen Vastuu Groupin partneri ja luo­tettava kumppani.

(Linkki: Vastuu Group)

Mot­tomme:

Jokainen työn­tekijä on tärkeä! Val­jas­tetaan data käyttöön, ja var­mis­tetaan, että kai­killa on riit­tävät tiedot, taidot ja vahva motivaatio.

Jesse Jokinen, Managing Partner, Apprix

Linkkejä:

Verkkokoulutusten aiheita.
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus